Loading...

คหบดีใจบุญ เมืองอุดร มอบนมผง ให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ในไตรมาสที่ 3 เพื่อสนับสนุน และ ดูแล ทารกแรกเกิด ในสถานสงเคราะห์

0

ที่สำนักงาน บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด ถนนโพศรี นายปรีชาและ นางสรรค์นรา ชัยรัตน์ ประธานกรรมการ บริษัท โรงงานน้ำตาลทรายขาวเริ่มอุดม จำกัด
มอบหมายให้ นาง ภัทรช์ภ์เตชินี นามโคตร เลขานุการส่วนตัว เป็นตัวแทน มอบนมผง เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม สำหรับเด็ก มูลค่า 201,550 บาท แก่สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ครั้งที่ 3/4 ไตรมาสที่ 3 ประจำปี 2564 ปีที่ 2 โดยมี เจ้าหน้าที่ ซึ่งเป็นตัวแทนของ นางจริญญา วันทาวงศ์ ผู้ปกครองสถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ร่วมรับมอบ

Loading...


นาง ภัทรช์ภ์เตชินี กล่าวว่า ปัจจุบัน หลังจากที่ ท่านปรีชา ชัยรัตน์ ได้เกษียณ อายุงาน จากกิจการต่างๆ ได้มีเวลาติดตามข่าวสาร บ้านเมืองมากขึ้น ซึ่งข่าวที่เห็นแล้วเศร้าใจเป็นอย่างยิ่ง ก็คือ ข่าวเด็กทารกถูกทิ้ง ทำให้เกิดปัญหาทางสังคมตามมา ท่านจึงมีดำริ ให้ความช่วยเหลือ เรื่องนี้ โดยขอรับคำปรึกษา จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดอุดรธานี และได้เริ่มโครงการนี้ ตั้งแต่เดือน มิถุนายน 2563 เป็นต้นมา เป็นเงินทั้งสิ้น 499,312 บาท และในปี 2564 นี้ เข้าสู่ปีที่2 ที่ได้ดำเนินโครงการมาอย่างต่อเนื่อง โดยปีนี้ ออกแบ่งเป็น 4 ไตรมาส เริ่มตั้งแต่เดือนมกราคม –ธันวาคม 2564 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 562,790 บาท

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

คหบดีใจบุญ เมืองอุดร มอบนมผง ให้สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี ในไตรมาสที่ 3 เพื่อสนับสนุน และ ดูแล ทารกแรกเกิด ในสถานสงเคราะห์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.