Loading...

พัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดฝึกอบรม เบเกอรี่ฟิวชั่น เมนูทางเลือกสู่อาชีพเสริม แก่ผู้ที่สนใจ

0

นายวิระศักดิ์ แก้วบุดดา ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี ดำเนินการฝึกอบรม โครงการยกระดับ เพิ่มศักยภาพฝีมือ
และสมรรถนะแรงงาน สาขาการทำเบเกอรี่ฟิวชั่น ระยะเวลาการฝึกอบรม จำนวน 30 ชั่วโมง เพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงาน ให้กับสถานประกอบการและแรงงานนอกระบบ

Loading...

ผู้ที่ผ่านการฝึกอบรม สามารถทำงานที่สอดคล้องกับตลาดแรงงานและความก้าวหน้า ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม รวมถึงสามารถนำไปประกอบอาชีพส่วนตัว หรือต่อยอดในธุรกิจ ให้ตนเองและครอบครัวต่อไป

นายกิตติ ธนาพงษ์ อายุ 50 ปี ชาวจังหวัดเลย กล่าวว่า ตอนนี้ว่างงาน เนื่องจากสถานการณ์
โควิด-19 พอทราบข่าวจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จึงสมัครออนไลน์มารับการฝึกอบรม และจะนำไปเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพหลัก หรืออาจเป็นอาชีพเสริมต่อไป

ด้านนางสาวขนิษฐา อายุ 39 ปี ชาวอำเภอกุมภวาปี กล่าวว่า พึ่งลาออกจากงานประจำที่กรุงเทพฯ กลับมาอยู่บ้านที่อำเภอกุมภวาปี มีความรู้พื้นฐานด้านการทำขนมมาก่อน พอทราบข่าวการฝึกอบรมจากเพจของสถาบันฯ จึงสมัครร่วมอบรม เพื่อเป็นการเพิ่มเติมความรู้ เทคนิคใหม่ วิธีการ ขั้นตอนการทำขนมที่เราไม่รู้จัก หวังว่าจะนำความรู้ที่ได้ นำไปประกอบอาชีพทำขนมขาย จำหน่ายทั้งแบบออนไลน์และจำหน่ายหน้าร้าน สร้างรายได้ ให้กลายเป็นอาชีพหลักในอนาคต

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

พัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี จัดฝึกอบรม เบเกอรี่ฟิวชั่น เมนูทางเลือกสู่อาชีพเสริม แก่ผู้ที่สนใจ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.