Loading...

วางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก

0

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเมืองอุดรธานี บ้านสามพร้าว ตำบลสามพร้าว อำเภอเมืองอุดรธานี จัดให้มีพิธีวางศิลาฤกษ์ การก่อสร้างโรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก ณ ที่สาธารณะประโยชน์โคกขุมปูน

Loading...


โดยได้รับเมตตาจากพระราชภาวนาวชิรากร (หลวงพ่ออินถวาย สันตุสโก) เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย อำเภอนายูง องค์อุปถัมภ์ สร้างโรงพยาบาล และศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนก เป็นประธานสงฆ์ เจิมแผ่นศิลาฤกษ์ พระราชวชิรธรรมาจารย์ (หลวงพ่อสุธรรม สุธัมโม) เจิมแบบแปลน พระราชสารโกศล เจ้าคณะจังหวัดอุดรธานี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์พระอารามหลวง ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองร่วมวางศิลาฤกษ์ โดยมี ศ.(พิเศษ) นพ.วิชัย เทียนถาวร อธิการบดีสถาบันพระบรมราชนก เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ , ผู้นำองค์กรปกครองท้องถิ่น , ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุข นักศึกษา และประชาชน ในพื้นที่ร่วมพิธี

นพ.ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุข จ.อุดรธานี กล่าวว่า สนง.สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ขอใช้ที่ดินบริเวณนี้ 52 ไร่ ตั้งแต่ปี 2555 วางแผนไว้เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลรองรับการขยายบริการ และลดความแออัดของโรงพยาบาลอุดรธานี ในปี 2565–2570 เขตสุขภาพที่ 8 โดยผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ได้มีแผนการพัฒนา Medical Hub ด้านระบบบริการ มีเป้าหมายให้อุดรธานีเป็นเมืองศูนย์กลางการแพทย์ บริการสุขภาพลุ่มน้ำโขง ระเบียงเศรษฐกิจสุขภาพ อีสานตอนบนสู่อินโดจีน UDGMT (Udonthani Green Medical Town) และรองรับงานพืชสวนโลกในปี 2569 โดยใช้กลยุทธ์ความร่วมมือ การดำเนินการระหว่างรัฐ ประชาชน เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้จังหวัดอุดรธานีได้จัดทำแผนและผ่านความเห็นชอบของคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน เพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจ (กรอ.) อุดรธานี ประกอบกับเขตสุขภาพที่ 8 ไม่มีมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอน ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ครบทุกสาขา โดยเฉพาะคณะแพทยศาสตร์ จึงเห็นศักยภาพของจังหวัดอุดรธานีซึ่งเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน มีความพร้อมที่จะสนับสนุน ให้มีการสร้างมหาวิทยาลัยแพทย์ จึงได้หารือความร่วมมือพัฒนาโรงพยาบาลแห่งนี้ เป็นสถานที่ผลิตและฝึกปฏิบัติเพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์ ในการรองรับการแพทย์ปฐมภูมิและแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว ตอบสนองระบบบริการสุขภาพของประเทศ โรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล โดยอาคารหลังแรกที่จะลงมือก่อสร้างก่อนคือ ศาลาธรรมสำหรับนักศึกษาและประชาชน คาดก่อสร้างแล้วเสร็จปลายปี 2568


ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์ สถาบันพระบรมราชชนกจังหวัดอุดรธานี ระยะที่ 1 จะเป็นโรงพยาบาลขนาด 300 เตียง , โรงเรียนแพทย์ฯ-แพทย์ทางเลือก , ศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพ , อาคารที่พักเจ้าหน้าที่ , อาคารบริการ , ลานจอดรถ , ถนน และสิ่งสาธารณูปโภคเป็นมิตรสิ่งแวดล้อม ระบบบำบัดน้ำเสีย-พลังงานสะอาด-รีไซด์เคิล ใช้เวลาในการก่อสร้าง 3 ปี (2565-2567) วงเงิน 1,200 ล้านบาท มีหลวงพ่ออินถวาย สันตุสสะโก เจ้าอาวาสวัดป่านาคำน้อย เป็นประธานอุปถัมภ์ 1,200 ล้านบาท โดยปีแรก 2565 จะเป็นการปรับพื้นที่ มีเป้าหมายผลิตแพทย์ปีละ 135 คน ช่วงแรก 1-3 ปี ฝากเรียนไว้ที่ รพ.ศิริราช ปี 2568 จะมาเรียนที่อุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วางศิลาฤกษ์ โรงพยาบาลและศูนย์การแพทย์สถาบันพระบรมราชชนก

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.