Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมนโยบายเร่งด่วน จัดตั้งสภาพลเมือง

0

ดร.ธนดร พุทธรักษ์ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี ได้เชิญตัวแทนจากทุกภาคส่วน ประกอบด้วยประธานชุมชน ,หอการค้าจังหวัด ,ประธาน อสม.,ประธานสภาอุตสาหกรรม,สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยว ,ตัวแทนผู้สูงอายุ ,สถาบันการศึกษา,ตัวแทนเยาวชน ,ผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาวิชาชีพต่าง ๆเพื่อร่วมจัดตั้งสภาพลเมือง ซึ่งเป็นนโยบายเร่งด่วน

Loading...

สภาพลเมือง  เป็นกลไกและกระบวนการของประชาชนตามวิถีประชาธิปไตยที่พลเมือง ได้มีพื้นที่ ในการเสนอสิ่งที่อยากเห็น ปัญหาที่ต้องการแก้ไขและพูดคุยนำเสนอทางออกร่วมกันอันจะนำไปสู่ การแก้ไขปัญหาและพัฒนาบ้านเมืองร่วมกัน เพื่อให้การทำงานสอดคล้องกับปัญหาความต้องการของประชาชน  เป็นองค์กร ติดตาม ตรวจสอบ และถ่วงดุลการทำงาน

ของตัวแทนที่ได้รับการเลือกตั้ง ให้เป็นไปตามนโยบาย,แผนงานพัฒนาท้องถิ่น และได้ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ ทั้งนี้แต่ละชุมชน จะต้องสรรหา และคัดเลือก สภาพลเมืองระดับชุมชน,สภาพลเมืองระดับชุมชน ประกอบไปด้วยประธานชุมชน,ตัวแทนจาก อสม., ผู้สูงอายุ ,เยาวชน และ ผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่าง ๆ ในชุมชน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานี ประชุมนโยบายเร่งด่วน จัดตั้งสภาพลเมือง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.