Loading...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่อุดร แก้หมูราคาแพงกับโรคระบาด

0

ห้องประชุมทองใหญ่ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ให้การต้อนรับนายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะ ในโอกาสเดินทางมาประชุมชี้แจ้งทำความเข้าใจกับเจ้าหน้าที่ในภาคอีสาน แกนนำผู้เลี้ยงสุกรในพื้นที่ภาคอีสาน เพื่อแกไข้ปัญหาราคาเนื้อสุกรที่มีราคาแพง

Loading...

โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด 12 จังหวัดภาคอีสานตอนบน  สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเกษตรกรในพื้นที่ร่วมประชุม

จ.อุดรธานี มีฟาร์มสุกร 3,795 ฟาร์ม แยกเป็นขนาดใหญ่ 3 ฟาร์ม ขนาดกลาง 210 ฟาร์ม และขนาดเล็ก 3,582 ฟาร์ม มีหมูทั้งหมด 346,964 ตัว สำหรับสาเหตุสำคัญที่ทำให้หมูมีราคาสูงขึ้น เกิดจากปัญหาโรคระบาดในสุกรได้แก่ การติดเชื้อ PRRS จนทำให้ปริมาณเนื้อหมูที่เข้าสู่ตลาดมีปริมาณน้อยลง และเกษตรกรรายย่อย ประสบภาวะขาดทุน ซึ่งมาตรการให้ความช่วยเหลือ ได้ให้ความช่วยเหลือเป็นเงินชดเชยแก่ผู้ประสบจำนวน 17,376,433.25 บาท มีเกษตรที่ได้รับความช่วยเหลือจำนวน 122 ฟาร์ม

ด้านมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหามีการดำเนินการ คือ ดำเนินการเฝ้าระวังการระบาดของโรค ประชุมชี้แจงให้ความรู้เกษตรกรในการป้องกันการปฏิบัติเมื่อเกิดโรค การปฏิบัติเมื่อโรคสงบ และการเฝ้าระวังเชิงรุก ลงพื้นที่ตรวจสอบฟาร์มสุกร และตั้งด่านสกัดกั้นการเคลื่อนย้ายที่ผิดกฎหมาย และส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยเลี้ยงสุกรในระบบฟาร์มที่มีระบบป้องกันโรค และการเลี้ยงสัตว์ที่เหมาะสมรวมถึงการพัฒนาสู่ฟาร์มมาตรฐาน

ทางรัฐบาลมีมาตรการช่วยเหลือจ่ายเงินชดเชยเยียวยาแก่เกษตรกรผู้ประสบภัยดังกล่าว ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด นอกจากนี้ได้ชี้แจงกรณีที่กรมปศุสัตว์ ออกมาแถลงว่าพบเชื้ออหิวาต์แอฟฟริกาในหมูล่าช้าเกินไปในฐานะที่ตนกำกับดูถ้าพูดไปก่อนก็จะเกิดความเสียหายขึ้น จึงจำเป็นต้องรอ เมื่อมาถึงจุดนี้เราทุกคนต้องช่วยกันแก้ปัญหา อย่าให้พี่น้องประชาชนตื่นตระหนกมาตรการหลังจากนี้จะมีการเฝ้าระวังการระบาดของโรค และเชิญชวนเกษตรกรกลับมาเลี้ยงหมูใหม่ โดยจะส่งเสริมทั้งเรื่องความรู้ และงบประมาณฯ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร ลงพื้นที่อุดร แก้หมูราคาแพงกับโรคระบาด

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.