Loading...

ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ตรวจพื้นที่อุดรธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จ

0

ที่ห้องประชุมพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) วัดเกษรศีลคุณ หรือวัดป่าบ้านตาด พลอากาศโทฐานันดร ประทีปทอง ราชองครักษ์ประจำพระองค์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี และคณะ เดินทางมาตรวจพื้นที่เตรียมการรับเสด็จและประชุม

Loading...

เตรียมการรับเสด็จกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดอุดรธานี โดยมีนายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี และคณะหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การต้อนรับและร่วมประชุม เพื่อให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติ

โครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล(หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ได้รับพระกรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงรับเป็นประธานโครงการ พร้อมทั้งทรงพระกรุณาโปรดให้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์ และ ทีมสยามรีโนเวท

เป็นผู้ดำเนินการออกแบบก่อสร้างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการออกแบบใดๆ ทั้งสิ้น สำหรับโครงการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ธรรมเจดีย์ฯ ก่อสร้างบนพื้นที่ 181 ไร่ 3 งาน 17 ตารางวา สร้างขึ้นเพื่อบูชาคุณองค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน ผู้ถึงพร้อมด้วยญาณอันบริสุทธิ์

เป็นสถานที่บรรจุ พระบรมสารีริกธาตุ พระอรหันตธาตุ และอัฐิธาตุขององค์หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน และเป็นสถานที่เผยแผ่ธรรมเทศนา ปฏิปทา คติธรรมคำสอน และเก็บรวบรวมเอกสารหนังสือธรรมะ ตลอดจนถึงอัฐบริขารขององค์หลวงตา เพื่อเป็นเครื่องเตือนใจให้อนุขนรุ่นหลังทั้งพระสงฆ์ และฆราวาสได้รำลึกถึงคุณูปการทั้งทางโลกและทางธรรม

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ราชองครักษ์ประจำพระองค์ ตรวจพื้นที่อุดรธานี เพื่อเตรียมการรับเสด็จ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.