Loading...

อุดรธานีเตรียมลงนามขับเคลื่อนการพัฒนา ไมซ์ ซิตี้

0

นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานการประชุม ขับเคลื่อนการพัฒนาไมซ์ ซิตี้ จ.อุดรธานี โดยมีคณะกรรมการ เข้าร่วมประชุม
จังหวัดอุดรธานี ได้รับแจ้งจาก มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ว่า ศูนย์ความเป็นเลิศด้านไมซ์ การท่องเที่ยวและการบริการ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน )

Loading...

ลงนามความร่วมมือร่วมกับภาคีเครือข่าย ที่สนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ ในจังหวัดอุดรธานี ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน ณ โรงแรมเซ็นทาราอุดรธานี เพื่อเป็นการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง ในการดำเนินงานขับเคลื่อนและพัฒนาไมซ์ ซิตี้ จังหวัดให้มีประสิทธิภาพและเกิดความเข้าใจในทิศทางเดียวกันสอดคล้องกัน
สำหรับบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ที่ทำขึ้น

เป็นการทำข้อตกลงร่วมกันในการพัฒนาตามองค์ประกอบของเมืองไมซ์ 8 ด้าน ได้แก่ ด้านความสะดวกในการเข้าสู่เมืองและสถานที่จัดงาน, ด้านการสนับสนุนการจัดงานไมซ์จากในเมืองที่จัดงาน, ด้านกิจกรรมเพิ่มนอกเหนือจากการประชุม, ด้านที่พักและสิ่งอำนวยความสะดวก,

ด้านสถานที่จัดงานและสิ่งอำนวยความสะดวก, ด้านภาพลักษณ์และความมีชื่อเสียงของเมือง , ด้านสภาพแวดล้อมของเมือง และ. ด้านความเสี่ยงในการยกเลิกงานและรักษาความปลอดภัยในเมืองที่จัดงาน ตามแนวทางความยั่งยืน 3 มิติ คือ มิติเศรษฐกิจ มิติสังคม และวัฒนธรรม และมิติสิ่งแวดล้อม

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานีเตรียมลงนามขับเคลื่อนการพัฒนา ไมซ์ ซิตี้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.