Loading...

จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ผู้ต้องหา 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า 352,000 เม็ด

0

วันพุธที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 น. ณ หน่วยปราบปรามยาเสพติดอุดรธานี กองก ากับการ 3 กองบังคับการต ารวจปราบปรามยาเสพติด 2 กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด ตามนโยบายรัฐบาลของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี, รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ นายสมศักดิ์ เทพสุทิน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เน้นการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างจริงจังทั้งระบบ ด้วยการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ปราบปรามแหล่งผลิตและเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติด โดยเฉพาะผู้มีอิทธิพลและ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างเด็ดขาด ตลอดจนการป้องกันและปราบปรามแหล่งชุมชนที่มีการแพร่ระบาดของ ยาเสพติดและชุมชนที่เชื่อว่าเป็นแหล่งมั่วสุมยาเสพติดและพื้นที่ล่อแหลม ภายใต้การอ านวยการของ พล.ต.อ.สุวัฒน์ แจ้งยอดสุข ผบ.ตร., พล.ต.อ.มนู เมฆหมอก รอง ผบ.ตร.(ปป), พล.ต.ท.ชินภัทร สารสิน ผู้ช่วย ผบ.ตร.(ปป 6), พล.อ.วรเกียรต รัตนานนท์ เลขาธิการ กอ.รมน., พล.ท.ธเนศ วงศ์ชะอุ่ม แม่ทัพภาคที่ 2, และ นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส. ได้รับบัญชาน าข้อสั่งการน าสู่การปฏิบัติ กองบัญชาการต ารวจปราบปรามยาเสพติด โดย พล.ต.ท.มนตรี ยิ้มแย้ม ผบช.ปส.,พล.ต.ต.พรชัย เจริญวงศ์ รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.นพดล ศรส าราญ รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.สุศักดิ์ ปรักกมะกุล รอง ผบช.ปส., พล.ต.ต.อนุภาพ ศรีนวล รอง ผบช.ปส.,พล.ต.ต.พรพิทักษ์ รู้ยืนยง ผบก.ปส.1,พล.ต.ต.วัชรินทร์ บุญคง ผบก.ปส.2,พล.ต.ต.บรรพต มุ่งขอบกลาง ผบก.ปส.3,พล.ต.ต.วุฒิพงษ์ นาวิน ผบก.ปส.4,พล.ต.ต.พลัฏฐ์ วิเศษสิงห์ ผบก.สกส.,พล.ต.ต.วิวัฒน์ ลีลาเขตต์ ผบก.ขส., พล.ต.ต.สมบัติ ชูชัยยะ ผบก.อก.บช.ปส.,พล.ต.ต.หญิง วนิดา หาญบุญเศรษฐ ผบก.ประจ า บช.ปส. ต ารวจภูธรภาค 4 โดย พล.ต.ต.พิษณุ อุณหเสรี ผู้บังคับการต ารวจภูธรจังหวัดอุดรธานี ส านักงาน ป.ป.ส. โดย นายวิชัย ไชยมงคล เลขาธิการ ป.ป.ส.,พ.ต.ต.สุริยา สิงหกมล รองเลขาธิการ ป.ป.ส., พ.ต.ท.ไพศิษฎ์ สังคหะพงศ์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส.,นายธนากร คัยนันท์ รองเลขาธิการ ป.ป.ส. และ นายภิญโญ โฆสิต ผอ.ปปส.ภ.4 กองก าลังสุรศักดิ์มนตรี โดย พลตรีบุญสิน พาดกลาง ผบ.กกล.สุรศักดิ์มนตรี มณฑลทหารบกที่ 24

Loading...

โดย พล.ต.พิทักษ์ จันทร์เขียว ผบ.มทบ.24 เมื่อวันที่ 7 มิ.ย.2564 เวลาประมาณ 21.00 น. ถึง เวลา 11.00 น. ของวันที่ 8 มิ.ย.2564 เวลา ต่อเนื่องกัน เจ้าหน้าที่ต ารวจ นปส.อุดรธานี กก.3 บก.ปส.2 บช.ปส. ร่วมกับ ศวข.บก.ขส.บช.ปส. และ สภ.ภูหลวง จับกุม ผู้ต้องหา จ านวน 3 คน คือ 1. นายสุริยะ ขวัญแน่น อายุ 37 ปี ที่อยู่ 92 หมู่ 13 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า จว.เพชรบูรณ์ 2. นายบุดดา สมแพง อายุ 42 ปี ที่อยู่ 138 หมู่ 2 ต.แสงสว่าง อ.หนองแสง จว.อุดรธานี 3. นายวินัย แก้วขวิด อายุ 47 ปี ที่อยู่ 16 หมู่ 13 ต.อิปุ่ม อ.ด่านซ้าย จว.เลย
พร้อมของกลาง จ านวน 3 รายการ 1. ยาเสพติดให้โทษประเภท 1(ยาบ้า) จ านวน 352,000 เม็ด 2. รถยนต์กระบะมิตซูบิชิ รุ่น ไททัน สีขาว หมายเลขทะเบียน 1ขต- 3014 กรุงเทพมหานคร 3. รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไทเกอร์ สีบรอน หมายเลขทะเบียน บย-3528 เพชรบูรณ์ โดยกล่าวหาว่า “ร่วมกันมียาเสพติดให้โทษประเภทที่ 1 (ยาบ้า) ไว้ในครอบครองเพื่อจ าหน่ายโดยผิด กฎหมาย” สถานที่เกิดเหตุ บนถนนหมายเลข 2016 ถนนสายวังสะพุง-ภูเรือ ต.ทรายขาว อ.วังสะพุง จว.เลย

พฤติการณ์แห่งคดี สืบเนื่องจากเมื่อวันที่ 20 เม.ย.64 เจ้าหน้าที่ต ารวจ สภ.เมืองหนองบัวล าภู ร่วมกับ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จับกุมนายธนกฤตหรือแคร์ เพ็ชรสุทธิ์ พร้อมด้วยของกลางยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จ านวน 2,800,000 เม็ด สถานที่จับกุม ถนนสาธารณะหลังณัฐพงษ์ฟาร์ม ต.หนองบัว อ.เมือง จว.หนองบัวล าภู ต่อมาเจ้าหน้าที่ต ารวจ บก.ปส.2 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ท าการสืบสวนขยายผลทราบว่า มีกลุ่มบุคคลใน เครือข่ายนักค้ายาเสพติดที่เกี่ยวข้องคือนายบุดดา สมแพง กับพวก ที่ยังมีพฤติการณ์ลักลอบล าเลียงยาเสพติดจาก พื้นที่ชายแดนภาคตะวันออกเฉียงเหนือไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ภาคกลางตอนในและส่งต่อไปยังประเทศที่สาม ซึ่งสืบสวนพบการกระท าความผิดที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายนี้อีกหลายครั้ง จึงได้ร่วมกันสืบสวนติดตามพฤติการณ์กลุ่ม

บุคคลดังกล่าวจากการสืบสวนทราบว่านายบุดดาฯ ใช้รถยนต์กระบะมิตซูบิชิ รุ่นไททัน สีขาว หมายเลขทะเบียน 1ขต- 3014 กรุงเทพมหานคร และยังสืบสวนทราบอีกว่ามีรถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไทเกอร์ สีบรอน หมายเลข ทะเบียน บย-3528 เพชรบูรณ์ เป็นยานพาหนะในการลักลอบล าเลียงยาเสพติดในขบวนการนี้ด้วย เจ้าหน้าที่ต ารวจชุด จับกุมได้สืบสวนติดตามพฤติการณ์เรื่อยมา กระทั่งวันที่ 8 มิถุนายน 2564 เวลาประมาณ 04.00 น. เจ้าหน้าที่ ต ารวจสืบทราบว่า นายบุดดาฯกับพวกจะท าการล าเลียงยาเสพติด จาก จว.หนองคายไปส่งให้กับลูกค้าในพื้นที่ตอน ใน จึงได้สะกดรอยติดตามพบรถยนต์กระบะมิตซูบิชิ รุ่นไททัน สีขาว หมายเลขทะเบียน 1ขต- 3014 กรุงเทพมหานคร รถยนต์กระบะ ยี่ห้อ โตโยต้า รุ่น ไทเกอร์ สีบรอน หมายเลขทะเบียน บย-3528 เพชรบูรณ์ วิ่งบนถนนหมายเลข 2376 จาก อ.สังคม จว.หนองคาย มุ่งหน้า อ.วังสะพุง จว.เลย กระทั่งถึงถนนหมายเลข 2016 อ.วังสะพุง เจ้าหน้าที่ต ารวจ พบรถยนต์ทั้ง 2 คัน หยุดรถบริเวณริมถนนที่หน้าร้านอาหาร จึงได้แสดงตัวเพื่อท าการตรวจสอบผลการตรวจค้นพบ ยาเสพติดให้โทษประเภท 1 (ยาบ้า) จ านวน 352,000 เม็ด จึงท าการจับกุมผู้ต้องหาดังกล่าว

ยาเสพติด
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จับกุมขบวนการค้ายาเสพติด ผู้ต้องหา 3 คน พร้อมของกลางยาบ้า 352,000 เม็ด

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.