Loading...

อุดรธานี นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน การแก้ไขปัญหากลิ่นโรงงานยางพาราที่ จ. เลย

0

นายกองเอกปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พร้อมตัวแทนประชาชนที่ได้รับความเดือนร้อนปัญหากลิ่นเหม็น จากโรงงานยางพาราในพื้นที่ตำบลหนองนาคำ และผู้ประกอบการกิจการโรงงานยางพารา 2 แห่งในพื้นที่ อำเภอเมืองอุดรธานี ศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นจากการประกอบกิจการโรงงานยางพาราของโรงงาน เซรีโค รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ ตำบลท่าสะอาด อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย

Loading...

โดยหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหากลิ่น ของโรงงานยางพารา ร่วมลงพื้นที่ โดยได้รับฟังบรรยายสรุปขั้นตอนการผลิตและแนวทางการแก้ไขปัญหากลิ่นเหม็นในโรงงาน จากผู้จัดการโรงงาน ปัญหา อุปสรรค วิธีการแก้ไขปัญหา เพื่อนำมาเป็นต้นแบบ ในการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนในพื้นที่ ที่ได้รับผลกระทบ จากปัญหากลิ่นโรงงานยาง ในพื้นที่ จ.อุดรธานี เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ เป็นรูปธรรมและยั่งยืน เพื่อให้โรงงานดำเนินกิจการต่อไปได้ และประชาชนไม่เดือดร้อน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี นำผู้ที่เกี่ยวข้อง ศึกษาดูงาน การแก้ไขปัญหากลิ่นโรงงานยางพาราที่ จ. เลย

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.