Loading...

สภาเทศบาลนครอุดรธานี เห็นชอบให้ใช้เงินสะสม 91.09 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานที่ประเทศไทยรับรอง

0

เช้าวันนี้ (15 ม.ค. 64) ที่ห้องประชุมสภาเทศบาลนครอุดรธานี นายสุพล วิจารณ์ณรงค์ เป็นประธานประชุม สภาเทศบาลนครอุดรธานี สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1 มีระเบียบวาระในการพิจารณา 10 ญัตติ ก่อนที่จะหมดวาระในสิ้นเดือนนี้ เพื่อเลือกตั้ง โดยญัตติสำคัญอยู่ท้ายสุด คือการขอใช้จ่ายเงินสะสม จัดหาวัคซีนโควิด-19 วงเงิน 91,090,160 บาท

Loading...

นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เสนอญัตติต่อประธานสภา และสมาชิก ขออนุมัติใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อใช้จ่าย เป็นค่าจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ และวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัส โควิด-19 วงเงิน 91,090,160 บาท โดย ทน.อุดรธานีมีเงินสะสมอยู่เพียงพอนำมาใช้ได้121,095,305.46 บาท

โดย สภา ทน.อุดรธานี ให้ความเห็นชอบรับหลักการ ไม่มีเสียงสมาชิกฯคัดค้าน โดยขอให้มีการตั้งกรรมการวิสามัญขึ้นมาพิจารณา โดยให้มีบุคคลภายนอก ซึ่งเป็นบุคคลที่มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านงานแพทย์ และสาธารณสุข มาร่วมเป็นกรรมการวิสามัญ พิจารณาเรื่องนี้เป็นการเร่งด่วน ให้ทันในการประชุมสภาฯสมัยประชุมนี้
โดยทางเทศบาล ได้เริ่มสำรวจประชากร 1.3 แสนคน ว่ามีทะเบียนราษฎรในเทศบาลนครอุดรธานี มีอาชีพ มีที่อยู่จริง มีโรคประจำตัว , ประวัติแพ้ยา , ประวัติแพ้อาหาร และอื่นๆ พร้อมกำหนดวิธีการฉีด จะดำเนินการอย่างไร ให้สามารถฉีดเข็มแรกให้ทันรอบ 1 เดือน ก่อนจะเริ่มฉีดเข็มที่2 ต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สภาเทศบาลนครอุดรธานี เห็นชอบให้ใช้เงินสะสม 91.09 ล้านบาท จัดซื้อวัคซีนป้องกันโควิด-19 ตามมาตรฐานที่ประเทศไทยรับรอง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.