Loading...

จังหวัดอุดรธานี ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยปฏิบัติงานควบคุมโควิด-19 ที่ จังหวัดสมุทรสาคร รอบสอง

0

นายแพทย์ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขตตรวจสุขภาพที่ 8 กล่าวให้โอวาทและปล่อยขบวนทีมบุคลากรการแพทย์และสาธารณสุข จังหวัดอุดรธานี ร่วมใจช่วยภัยโควิด-19 จังหวัดสมุทรสาคร รอบที่สอง โดยมีนายแพทย์ปรเมษฐ์ กิ่งโก้ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ผู้บริหาร บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ร่วมส่งและให้กำลังใจ

Loading...

ตามที่กระทรวงสาธารณสุข ได้ขอสนับสนุนทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ จากเขตสุขภาพที่ 8 และจังหวัดอุดรธานี เพื่อ สนับสนุนการดำเนินงาน โรงพยาบาลสนามและปฏิบัติการสอบสวนควบคุมโรค ที่ จ.สมุทรสาคร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 สูง สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี จึงแต่งตั้งทีมปฏิบัติการควบคุมโรคติดต่อ หรือ CDCU ไปช่วยในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน ในการคัดกรอง สอบสวน ควบคุมและป้องกัน ตลอดจนให้ความรู้ ประชาสัมพันธ์แก่ประชาชน ตามแนวทางมาตรการเฝ้าระวัง ควบคุมป้องกันโรค

โดยทีมที่ได้รับแต่งตั้ง แบ่งเป็น 2 รุ่น ประกอบด้วย แพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข จากหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัด อำเภอและตำบล รวมทั้งสิ้น 45 คน ซึ่งวันนี้ เป็นรอบที่สอง ที่จะเดินทางไป จ.สมุทรสาคร มีจำนวน 25 คน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี ส่งทีมบุคลากรทางการแพทย์ ช่วยปฏิบัติงานควบคุมโควิด-19 ที่ จังหวัดสมุทรสาคร รอบสอง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2022. All Rights Reserved.