สวัสดีปีใหม่
256 3 4
Loading...

อุดรธานี จัดกิจกรรม (KCK OFF) โครงการ ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

0

จ.อุดรธานี จัดกิจกรรม (KCK OFF) โครงการ ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ. 2563 Udon Go Clean


ที่บริเวณถนนรอบเมืองอุดรธานี เขตเทศบาลตำบลหนองบัว นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดจัดกิจกรรม Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม  การจัดระเบียบ สายสื่อสาร ป้าย คัดแยกขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง โดยมี นายวันชัย จันทร์พร รองผู้ว่าราชการจังหวัด นางกุสุมาล พงษ์สิทธิถาวร ประธานชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดอุดรธานี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานที่มีส่วนเกี่ยวข้องและผู้ประกอบการเกี่ยวกับการสื่อสารร่วมกิจกรรม กระทรวงมหาดไทยได้มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วนรณรงค์กำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง และแหลงน้ำอื่น ๆโดยให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องและให้ทุกจังหวัดดำเงินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

Loading...

เพื่อเป็นการสนองนโยบาย จังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดทำโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2563 (Udon Go Clean)  เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อันจะทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าลงทุน เพื่อเตรียมการรองรับการเจริญเติบโตของเมืองในอนาคตต่อไป

 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

อุดรธานี จัดกิจกรรม (KCK OFF) โครงการ ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2021. All Rights Reserved.