Loading...

เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด เกมส์ ประจำปี 2560

0

เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด เกมส์ ประจำปี 2560

Loading...

 

           ที่ สนาม รร.บ้านหนองหลัก อ.ไชยวาน นายสุดสาคร ทองใบ นายก อบต.หนองหลัก เป็นประธานพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด เกมส์ ประจำปี 2560 โดย นางสมจิตร ไทยอ่อน ผอ.กศน.อำเภอไชยวาน กล่าวว่า กิจกรรมในครั้งนี้ จัดขึ้น เพื่อเพิ่มพูนความรู้ความสามารถ ด้านทักษะชีวิต ตามกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพ บสนองนโยบายของรัฐบาล โดยสำนักงาน กศน.มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน จัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของกระทรวงศึกษาธิการ พัฒนาคนไทยได้เรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ ซึ่งการแข่งขันกีฬา มุ่งส่งเสริมสุขภาพของนักศึกษาและประชาชน ให้มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง ปลูกฝังคุณธรรมอันพึงประสงค์ มีระเบียบวินัย มีน้ำใจเป็นนักกีฬา สามารถอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยกำหนดจัดแข่งขันใน 4 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย ฟุตบอล วอลเล่ย์บอล เซปักตะกร้อ และกีฬาพื้นบ้าน ที่เน้นความสนุกสนาน สามัคคี ส่วนนักกีฬาที่เข้าร่วมแข่งขัน เป็นคณะครู และนักศึกษา จาก กศน.อำเภอไชยวาน รวม 240 คน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เปิดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน กิจกรรมแข่งขันกีฬา กศน.ต้านยาเสพติด เกมส์ ประจำปี 2560

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.