Loading...

20 อำเภอ สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ Sport for all 4.0

0

Loading...

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดอุดรธานี สนองนโยบายรัฐบาล จัดอบรมผู้นำเต้นออกกำลังกาย ในพื้นที 20 อำเภอ  เพื่อสนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ Sport for all 4.0

        ที่ลานอเนกประสงค์โดนหน้าสถาบันการพละศึกษาวิทยาเขตอุดรธานี  นายวัชรินทร์  สุตลาวดี  นายอำเภอเมืองอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสนับสนุนกิจกรรมการกีฬาและนันทนาการเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต ประจำปี 2561  ซึ่งสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬา จ.อุดรธานี กระทรวงการ ท่องเที่ยวและกีฬาจัดขึ้น  เพื่อส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ  Sport for all 4.0 ทุกวันพุธของสัปดาห์ นอกจากนี้ยังมี มาสคอต คุณทองโบราณ มาร่วมสร้างสีสัน ในกิจกรรมครั้งนี้อีกด้วย

         ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2559 ด้านการบริหารราชการแผ่นดินและอื่นๆข้อ8 ซึ่งให้ทุกส่วนราชการ จัดให้มีกิจกรรมการออกกำลังกายทุกวันพุธของสัปดาห์  เวลาเวลา 13.30-16.30 น  เพื่อสนองนโยบายดังกล่าว จ.อุดรธานี จึงกำหนดจัดอบรมเครือข่ายผู้นำเต้นที่มีศักยภาพให้กับผู้แทนจาก 20 อำเภอและผู้แทนส่วนราชการทุกส่วนราชการในจังหวัดอุดรธานี  รวม 140 คน เพื่อให้ผู้ผ่านการอบรมทั้ง 140 คน เป็นผู้นำเต้น กิจกรรมส่งเสริมการออกกำลังกายกีฬานันทนาการ  Sport for all 4.0 ทุกวันพุธของสัปดาห์ของหน่วยงานนั้นๆ  เพื่อสร้างเสริมให้ข้าราชการมีสุขภาพพลานามัยที่ดี  รวมทั้ง จัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนมีการออกกำกลังกาย หรือกิจกรรมทางการมากยิ่งขึ้น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

20 อำเภอ สนับสนุนกิจกรรมการออกกำลังกาย กีฬาและนันทนาการ Sport for all 4.0

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.