Loading...

เปิดสนามเทนนิส อบจ.อุดรธานี ถ.เทศา ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

0

Loading...

เปิดสนามเทนนิส อบจ.อุดรธานี ถ.เทศา ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

              เมื่อวันที่ 24 พ.ย. 2560 ที่ผ่านมา  นายวิเชียร ขาวขำ นายก อบจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดสนามเทนนิส อบจ.อุดรธานี ถ.เทศา ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 17(18) บัญญัติให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีหน้าที่ส่งเสริมด้านการกีฬา โดยให้ความสำคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการกีฬาในทุกระดับ ให้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันและพัฒนาการกีฬา อันจะก่อให้เกิดความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อบจ.อุดรธานี โดยความร่วมมือกับ สมาคมลอนเทนนิส จ.อุดรธานี จึงจัดสร้างสนามเทนนิส ขึ้น เป็นไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยคำนึงประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญ เพื่อส่งเสริมให้เยาวชน ประชาชน ได้เล่นกีฬา ออกกำลังกาย และรู้จักการเล่นเทนนิสอย่างถูกวิถี เพื่อสร้างนักกีฬาตัวแทนของ จ.อุดรธานี ต่อไป  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เปิดสนามเทนนิส อบจ.อุดรธานี ถ.เทศา ริมสวนสาธารณะหนองประจักษ์ศิลปาคม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.