Loading...

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พาชาวตำบลบ้านเชียง ลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ ข้าวเต็มนา ผู้ว่าพาเกี่ยว 

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พาชาวตำบลบ้านเชียง ลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ ข้าวเต็มนา ผู้ว่าพาเกี่ยว

Loading...

ที่วัดสันติวนาราม ต.บ้านเชียง อ.หนองหาน นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการ จ.อุดรธานี พร้อมด้วย นายประทีป อุ่ยเจริญ นายอำเภอหนองหาน นายเศวตฉัตร บรรเทาทุกข์ นายกเทศมนตรีต.บ้านเชียง และหัวหน้าส่วนราชการและชาวบ้าน ต.บ้านเชียง ได้ร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว ในแปลงนาสาธิตของวัดสันติวนาราม

เพื่อสร้างความสามัคคี ปรองดองให้เกิดขึ้นในชุมชน และสร้างความสัมพันธ์ อันดีระหว่างพี่น้องเกษตรกร ภาครัฐและภาคเอกชน ตามโครงการ ข้าวเต็มนาผู้ว่าพาเกี่ยว ประจำปี 2563 ซึ่งแปลงนาแห่งนี้เกิดขึ้น จากความร่วมแรง ร่วมใจ ของชาวชุมชน ที่ช่วยกันปักดำนา บนพื้นที่กว่า 20 ไร่ จนทำให้วันนี้ได้เก็บเกี่ยวผลผลิต

 สำหรับวัดสันติวนาราม เป็นวัดป่า ที่แนวปฏิบัติตามแบบสวนโมกขพลาราม พระอาจารย์พุทธทาส  มีภิกษุ สารเณร อุบาสก อุบาสิกา ประชาชนทั่วไป เดินทางมาปฏิบัติธรรม , อบรมธรรมะ ปีละ 8 พัน -1 หมื่น คน ด้วยบรรยากาศ ที่เต็มไปด้วย ป่าไม้ สัตว์ป่า แหล่งน้ำ บนเนื้อที่กว่า 1,400 ไร่ จึงใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้าน เศรษฐกิจพอเพียง ให้กับเด็กๆและเยาวชน ได้เป็นอย่างดี   นอกจากนี้ยังมีอุโบสถรูปดอกบัว ตั้งเด่นอยู่กลางหนองน้ำ ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงธรรมะที่ขึ้นชื่ออีกแห่งของ จ.อุดรธานีอีกด้วย

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี พาชาวตำบลบ้านเชียง ลงแขกเกี่ยวข้าว ในโครงการ ข้าวเต็มนา ผู้ว่าพาเกี่ยว 

Powered by Or Aon