Loading...

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมและสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน 8 จังหวัดภาคอีสาน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

0

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมและสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน 8 จังหวัดภาคอีสาน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

Loading...

เทปอ่าน    ที่ห้องประชุมโรงเรียนอุดรวิทยา นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาหรือทุนสัญจร ของมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง โดยมี นางศิริกุล โอภาสวงศ์ กรรมการและเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , นายจารุรัตน์ คุณัตถานนท์ รองเลขาธิการ มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง , นายศุภชัย จันทสุริยวิช ประธานมูลนิธิส่งเสริมธรรม และ นายสุรศักดิ์ สุรวรรณวิจิตร นายกสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนจังหวัดอุดรธานี ร่วมในพิธี

โดย มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ได้ดำเนินการมอบทุนการศึกษามาแล้วทั่วประเทศ อย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นหนึ่งในนโยบายหลัก ในงานสังคมสงเคราะห์ของมูลนิธิฯ เพื่อสนับสนุนให้เยาวชน มีโอกาสเท่าเทียมทางการศึกษา เติบโตพร้อมมีวิชาความรู้  สร้างอนาคตของตนเองและครอบครัว เป็นคนดีของสังคมและประเทศชาติ อีกทั้งยังเป็นการช่วยเหลือแบ่งเบาภาระของผู้ปกครอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 

 ซึ่งในครั้งนี้ เป็นการมอบทุนการศึกษาในระดับภูมิภาคหรือทุนสัญจร จำนวน260 ทุน เป็นเงิน 2,180,000บาท (สองล้าน หนึ่งแสนแปดหมื่นบาท) โดยมอบให้กับนักเรียนในระดับชั้น ประถมศึกษา มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคอีสาน ได้แก่ จังหวัดสกลนคร หนองบัวลำภู หนองคาย มหาสารคาม กาฬสินธุ์ ขอนแก่น เลย และ อุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ร่วมกับ มูลนิธิส่งเสริมธรรมและสมาคมส่งเสริมพ่อค้าจีนอุดรธานี มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนใน 8 จังหวัดภาคอีสาน มูลค่ากว่า 2 ล้านบาท

Powered by Or Aon