Loading...

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน มหกรรมเมืองแดดดี โครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์

0

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน มหกรรมเมืองแดดดี โครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์

 

Loading...

 ที่ศูนย์การค้า ยูดี ทาวน์ นายสยาม ศิริมงคล ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดงาน มหกรรมเมืองแดดดี โครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์ การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร เพื่อการวิจัยและพัฒนาหลักสูตรในการใช้งาน การปฏิบัติงานและการกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการไฟฟ้า โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

        ผศ.ดร.นพรัตน์ ธรรมวงษา คณะกรรมการดำเนินโครงการฯ กล่าวว่า โครงการ เมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์ เป็นโครงการที่มีกิจกรรมหลัก 5 กิจกรรม คือ 1.การสร้างหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2.การจัดอบรม การทำงานเกี่ยวกับระบบโซล่าร์เซลล์แก่ช่างไฟฟ้า จำนวน 107 คน และอบรมเพื่อให้ความรู้ แก่ครู นักเรียน และผู้นำชุมชน 3.การผลิตสื่อความรู้และสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อการสร้างการรับรู้และสนับสนุนการใช้งานในพื้นที่ 4.การสำรวจความพร้อม ความต้องการเชิงพื้นที่ และติดตามผลการยกระดับมาตรฐานฝีมือของช่างโซล่าร์เชลล์ที่ผ่านการอบรม และโรงเรียนซึ่งเป็นศูนย์การเรียนรู้ระบบโซล่าร์เซลล์เพื่อการเกษตรและ 5. การจัดงานมหกรรมเครือข่าย เพื่อเพิ่มโอกาสในการสร้างความเข้าใจ การเข้าถึง และให้ความรู้แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย อันเป็นที่มาของ มหกรรมเมืองแดดดี

งานนี้จัดขึ้นระหว่าง วันที่ 16-18  ตุลาคม 2563 ภายในงาน มีการมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรม กิจกรมการใช้สื่อประชาสัมพันธ์เพื่อเพิ่มความรู้ความเข้าใจ การเสวนาแลกเปลี่ยน การอบรมเชิงปฏิบัติการ นิทรรศการโซล่าร์เซลล์ การออกบูธขายสินค้าและแนะนำการใช้งานของร้านค้าเครือข่าย และกิจกรรมต่างๆ เพื่อสร้างเครือข่ายผู้ใช้งานเทคโนโลยีโซล่าร์เซลล์ให้มากยิ่งขึ้น ซึ่งถือเป็นพันธกิจสำคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี จัดงาน มหกรรมเมืองแดดดี โครงการเมืองแห่งพลังงานโซล่าเซลล์

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.