Loading...

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการภายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา

0

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการภายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา

 

Loading...

นายวันชัย จันพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบทุน การศึกษา แก่เด็กออทิสติกและเด็กพิการในมูลนิธิคุณพุ่ม โดยมีผู้รับทุนการศึกษา ผู้ปกครอง และ ผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี นายพิชิต สนั่นเอื้อ ผอ.ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำ จ.อุดรธานี กล่าวว่า ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเมตตาประทานทุนให้เด็กออทิสติก และเด็กพิการซึ่งมีฐานะยากไร้ และเสด็จประทานทุนด้วยพระองค์เอง ให้กับเด็กพิการในเขตกรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2540 ณ สโมสรทหารบกวิภาวดี ในส่วนของต่างจังหวัด มูลนิธิคุณพุ่ม ได้ขอความอนุเคราะห์จาก ผวจ. เป็นผู้แทนพระองค์ ในการมอบทุนการศึกษาให้แก่เด็กพิการ จากนั้นนายวันชัย จันพร รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ได้อ่านพระดำรัสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี สรุปใจความว่า ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกคน ขอให้นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด กับบุตรหลานที่มีความต้องการพิเศษ

เพื่อให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ซึ่งการพัฒนาบุตรหลานนั้น ต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทุนการศึกษาจึงเป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยแบ่งเบาภาระ เด็กพิการจะช่วยเหลือตนเองได้เพียงใด ขึ้นอยู่กับผู้ปกครอง ขอให้กำลังใจทุกคน มีความอดทน มุ่งมั่น ในการพัฒนาบุตรหลาน เพื่อให้อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

มูลนิธิคุณพุ่ม มอบทุนการศึกษาแก่เด็กออทิสติก และเด็กพิการภายในจังหวัดอุดรธานี เพื่อส่งเสริมด้านการศึกษา

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.