Loading...

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดงานวันทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการเพิ่มทักษะและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา

0

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดงานวันทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการเพิ่มทักษะและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา

Loading...

นายสุรเดช สมศรี ผอ.วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี เป็นประธานเปิดงานวันทวิภาคี ปีการศึกษา 2563 โดยมีผู้แทนจากสถานประกอบการในเขตพื้นที่จังหวัดอุดรธานี คณะผู้บริหาร ครู อาจารย์และนักศึกษาร่วมกิจกรรม

    นายเอกวิทย์ ธาตุไชย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี กล่าวว่า ตาม ที่ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา ได้มีนโยบายให้มีการจัดการเรียนการสอนด้านอาชีวะ ศึกษา ทั้งในระบบการศึกษาภาคปกติ และการศึกษาระบบทวิภาคี ในส่วนของวิทยาลัยเทคนิคอุดรธานีได้จัดการเรียนการสอนทั้งในระดับ ปวช , ปวส และระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ)

ซึ่งในแต่ละระดับ จะต้องได้ออกฝึกงานกับสถานประถอบการ เพื่อให้นักศึกษาเลือกไปฝึกงานในสถานประกอบการที่ที่ตนเองชอบ เพิ่มทักษะวิชาชีพ เสริมประสบการณ์ในสถานประกอบการ และพัฒนาตนเองตามสภาพจริง ซึ่งจะเป็นแนวทาง ในการประกอบอาชีพ และพัฒนากำลังคน ให้มีคุณภาพ ตรงกับความต้องการของสถานประกอบการ ในการจัดงานครั้งนี้  มีจำนวนนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วม จำนวน 420 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ และได้รับเกียรติจากสถานประกอบการในการลงนามความร่วมมือการจัดการอาชีวศึกษาร่วมกัน จำนวน 31 แห่ง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยเทคนิคอุดรธานี จัดงานวันทวิภาคี ประจำปีการศึกษา 2563 เป็นการเพิ่มทักษะและเสริมประสบการณ์วิชาชีพ ให้กับนักศึกษา

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.