Loading...

จังหวัดอุดรธานี บูรณาการทุกภาคส่วน จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า

0

จังหวัดอุดรธานี บูรณาการทุกภาคส่วน จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า ในพื้นที่ ตำบลบ้านโคก อ.สร้างคอม

Loading...

ที่โรงเรียนบ้านดอนบาก หมู่ 11 ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี นายนิติพัฒน์ ลีลาเลิศแล้ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ ลงพื้นที่  ออกให้บริการประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุข อำนวยความสะดวก ลดรายจ่ายในการเดินทางมาติดต่อราชการ พร้อมรับทราบปัญหาความต้องการในพื้นที่ โดยภายในงาน มีกิจกรรมปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ ,การเปิดโครงการหน่วยแพทย์ พอ.สว.จังหวัดอุดรธานี  ,มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้ขาดโอกาส ,มอบพันธ์ปลา , มอบอุปกรณ์กีฬา , มอบหน้ากากอนามัย ผ้าแก่ ผอ.โรงเรียนบ้านดอนบาก มอบถุงยังชีพให้แก่ผู้ยากไร้

นายกิติธัช พรนภาลัย ปลัดอำเภอ ปฏิบัติราชการนายอำเภอสร้างคอม กล่าวว่า อำเภอสร้างคอม แบ่งเขตการปกครองเป็น 6 ตำบล 53 หมู่บ้าน 3 เทศบาลตำบล 3 องค์การบริหารส่วนตำบล มีประชากร 29,355 คน ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญคืออ่างน้ำพาน มีผลิตภัณฑ์แปรรูปจากสินค้าประมงจำหน่ายที่ ตลาดเมืองใหม่สร้างคอม(ตลาดปลาสร้างคอม)

  สำหรับปัญหาความต้องการที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอสร้างคอมเสนอขอรับการสนับสนุนคือ ระบบสาธารณูปโภค อาทิ ขยายเขตไฟฟ้า ขยายระบบประปาหมู่บ้าน , ก่อสร้างฝายน้ำล้นวังดู่-วัดปราสาททองหมู่ 2 , ซ่อมแซมถนนในหมู่บ้าน เพื่อความสะดวกในการสัญจรและขนส่งสินค้าชุมชน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี บูรณาการทุกภาคส่วน จัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์ พอ.สว.ออกให้บริการประชาชน โดยไม่คิดมูลค่า

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.