Loading...

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง บ้านโคก อ.สร้างคอม พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

0

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง บ้านโคก อ.สร้างคอม พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม

Loading...

นายทวี มาสขาว รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมด้วยนายสุพิท จิตรภักดีผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 นายอเนก รัตน์รองใต้ เกษตรจังหวัดอุดรธานี และคณะ ลงพื้นที่กลุ่มเกษตรแปลงใหญ่กล้วยหอมทองบ้านโคก ตำบลบ้านโคก อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี  เพื่อพบปะกลุ่มวิสาหกิจชุมชน กล้วยหอมทองบ้านโคก โดยมีนายจักรินทร์ โพธิ์พรม ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองบ้านโคก บรรยายสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม ก่อนเยี่ยมชมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบ แปลงใหญ่ไม้ผล(ปลูกกล้วยหอมทอง) ของเกษตรกรที่เป็นสมาชิกกลุ่ม

  กลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทองบ้านโคก  ดำเนินการปลูกกล้วยหอมทองมาตั้งแต่ปี2538 เพื่อจำหน่ายภายในจังหวัด และจังหวัดใกล้เคียง   ปี 2552 ทำการส่งกล้วยหอมทองไปจำหน่ายยังประเทศญี่ปุ่น จนถึงปี 2558 ผลผลิตไม่เพียงพอ  จึงได้หยุดส่งออก  เนื่องจากเกิดโรคระบาดกับกล้วย อีกทั้งเรื่องของทุนและคุณภาพของโรงงาน ล้วนเป็นปัญหาในการผลิต จึงเน้นการ ตลาด ภายในประเทศ ควบคู่กับการพัฒนากระบวนการผลิตตาม มาตรฐาน GAP และ GMP สามารถส่งให้ บริษัท ซีพีออลล์ จำกัด ที่จังหวัดขอนแก่น  นำไปจำหน่ายในร้านสะดวกซื้อ ราคาแพ็ค ละ 5 บาท 50 สตางค์ ปัจจุบันผลผลิตน้อยลง สามารถจัดส่งได้ เพียงวันละ 10,000 แพ็คเท่านั้น

  นอกจากนี้ ทางกลุ่มฯ ยังเพาะพันธ์กล้วยหอมทองเอง รวมถึงการสร้างโรงงานผลิตที่มีมาตรฐาน เน้นคุณภาพ ความสะอาด จัดทำพื้นที่รองรับแผนกต่างๆ อาทิ ห้องเปลี่ยนชุด พื้นที่รับวัตถุดิบ ห้องเก็บวัตถุดิบ  ห้องแล็บ  และห้องเก็บสินค้า เป็นต้น

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร  เยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกล้วยหอมทอง บ้านโคก อ.สร้างคอม พร้อมรับฟังสรุปผลการดำเนินงานของกลุ่ม 

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.