Loading...

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามโครงการ บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรรม

0

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามโครงการ บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรรม ที่บ้านโนนสร้างคำ ตำบลสุ่มเส้า อำเภอเพ็ญ


 

Loading...

ที่บ้านโนนสร้างคำ หมู่ 13 ตำบลสุ่มเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการปลูกไม้ยืนต้น เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ 1 ล้านกล้า เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา โดยมีนายธวัชชัย ศรีทอง  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้การต้อนรับ   

พร้อมกันนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบบัตรดินดี มอบปัจจัยการผลิต มอบกล้าไม้ และมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน แก่ตัวแทนเกษตรกร  เข้าพบปะเกษตรกร และเยี่ยมชมพื้นที่โครงการ ปรับเปลี่ยนการใช้ที่ดิน ของหมอดินอาสา นายคมสัน โคตรสีทา โดยกิจกรรมในวันนี้ จัดขึ้นเพื่อ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 68 พรรษา เพื่ออนุรักษ์ดินและน้ำ ป้องกันการชะล้างพังทลายของดินและเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของดิน ด้วยการปลูกไม้ยืนต้น เป้าหมายที่ 1 ล้านกล้า

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  และคณะ ได้เดินทางไปติดตามงานโครงการบริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรรม  ณ แปลงเกษตรของนางนุชนารถ แก้วสว่าง  ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอกุดจับ ซึ่ง เป็นเกษตรกรต้นแบบของอำเภอกุดจับ ดำเนินการภายใต้กิจกรรม “โคกหนองนาโมเดล” บนพื้นที่ 35 ไร่ ปรับปรุงดินที่เป็นหินลูกรัง ให้สามารถปลูกพืชได้ทุกชนิด ทำเกษตรแบบผสมผสาน เลี้ยงโค ปลา เป็ดไก่ และกบ ขุดบ่อกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร โดยหลังการพบปะกับประชาชน ด้วยความไม่ถือตัวของรัฐมนตรี มีความเป็นกันเอง พูดคุยสนุก ทำให้ประชาชนต่างขอถ่ายภาพคู่กับรัฐมนตรีฯ เป็นจำนวนมาก บรรยากาศเป็นไปด้วยความคึกคัก

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  ลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานี ติดตามโครงการ บริหารจัดการพื้นที่เกษตรกรรรม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.