Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี ทำความสะอาดลำห้วยหมากแข้ง ตลอดสาย ตามโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Udon Go Clean

0

เทศบาลนครอุดรธานี ทำความสะอาดลำห้วยหมากแข้ง ตลอดสาย ตามโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Udon Go Clean


 

Loading...

ที่ห้วยหมากแข้ง ถนนอธิบดี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Udon Go Clean พัฒนาลำห้วยหมากแข้ง โดย นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร พนักงาน เจ้าหน้าที่ เทศบาลนครอุดรธานี และประชาชนจิตอาสา ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้

จังหวัดอุดรธานี ได้สนองนโยบายกระทรวงมหาดไทย ในการลดการทิ้งและกำจัดขยะ รักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยวรวมทั้งการกำจัดผักตบชวา วัชพืชและสิ่งปฏิกูลในแม่น้ำลำคลอง และแหลงน้ำ

จึงได้จัดโครงการ Udon Go Clean พัฒนาลำห้วยหมากแข้ง ขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันดูแลรักษาความสะอาดลำห้วยหมากแข้งตลอดสาย เพื่อให้การระบายน้ำที่ดีในช่วงหน้าฝน  ไม่เกิดการท่วมขังรอการระบาย รวมไปถึงการตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง   อันจะทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่น่าอยู่ น่าลงทุน เตรียมการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคตต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานี ทำความสะอาดลำห้วยหมากแข้ง ตลอดสาย ตามโครงการ ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม Udon Go Clean

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.