Loading...

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางการได้ยิน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

0

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางการได้ยิน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ


ที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัด นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานส่วนภูมิภาค สภาสังคมสงเคราะห์ฯ 76 จังหวัด  ประจำปี 2563เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยมีองค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน เข้าร่วมกิจกรรม 

Loading...

     ในปีนี้ สภาสังคมสงเคราะห์ฯ ร่วมกับ จ.อุดรธานี สมาคมส่งเสริมวัฒนธรรมหญิงจังหวัด เหล่ากาชาดจังหวัด ชมรมแม่บ้านมหาดไทยจังหวัด สมาคม ชมรมแม่ดีเด่นแห่งชาติประจำจังหวัด  สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.อุดรธานี องค์กรภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนทุกภาคส่วน ได้จัดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานเลี้ยงอาหารกลางวันแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยินที่โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 28 ก.ค.2563 

  โดยภายในงานมีพิธีถวายถวายราชสักการะ พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล และกล่าวอาศิรวาท หน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร้องเพลงสดุดีมหาราชา  การมอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคแก่นักเรียนผู้พิการทางการได้ยิน โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดอุดรธานี การจัดเลี้ยงอาหารพระราชทาน ซึ่งมีอาหารคาวหวาน และผลไม้ตามฤดูกาล 

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ร่วมกับ ภาคีเครือข่าย จัดโครงการ น้ำพระทัยพระราชทาน เลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้พิการทางการได้ยิน ถวายเป็นพระราชกุศลฯ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.