Loading...

จังหวัดอุดรธานี พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย เหตุเกิดจากซื้อยามารับประทานเอง เตือนประชาชน หากมีอาการไข้ ห้ามซื้อยารับประทานเอง

0

อุดรธานี พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว1 ราย เหตุซื้อยามารับประทานเอง และมีโรคประจำตัว เตือนประชาชน หากมีอาการไข้ ห้ามซื้อยารับประทานเอง


Loading...

แพทย์หญิงรพีพรรณ เดชพิชัย ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 8 จังหวัดอุดรธานี เผยสถานการณ์โรคไข้เลือดออก เขตสุขภาพที่ 8 จากข้อมูลการเฝ้าระวังทางระบาดวิทยา เขตสุขภาพที่ 8 พบผู้ป่วย 2,037 ราย อัตราป่วย 36.68 ต่อประชากรแสนคน  จ.หนองคาย เสียชีวิต 2 ราย อุดรธานี เสียชีวิต 1 ราย กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 10-14 ปี รองลงมา 5-9 ปี และ 15-24 ปี จังหวัดที่พบอัตราป่วยสูง ได้แก่ จังหวัดบึงกาฬ เลย และหนองคาย ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิต คือ ซื้อยามารับประทานเอง หรือมีโรคประจำตัว ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อน และอาการรุนแรง จึงขอเตือนประชาชนหากมีอาการไข้ห้ามซื้อยารับประทานเอง หากจำเป็นให้รับประทานยาลดไข้ และเช็ดตัว ดื่มน้ำมากๆ ถ้าอาการไม่ดีขึ้น ให้รีบไปพบเจ้าหน้าที่สาธารณสุขหรือแพทย์ใกล้บ้าน เพื่อรับการรักษาต่อไป

หากประชาชนมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422  นอกจากนี้ ขอความร่วมมือประชาชน ชุมชน หน่วยงานต่างๆ ร่วมกันกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายภายในบริเวณรอบๆ ตัวบ้าน และในชุมชนเป็นประจำอย่างต่อเนื่อง

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานี พบผู้เสียชีวิตจากโรคไข้เลือดออกแล้ว 1 ราย เหตุเกิดจากซื้อยามารับประทานเอง เตือนประชาชน หากมีอาการไข้ ห้ามซื้อยารับประทานเอง

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.