Loading...

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม  Kick Off  กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบนิเวศน์ทางน้ำ

0

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม  Kick Off  กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบนิเวศน์ทางน้ำ


ที่อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ ต.นาดี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดกิจกรรม Kick Off การกำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ” โดยมี รอง ผวจ. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน คณะครู นักเรียนและประชาชนร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมาก

Loading...

             นายวิเชียร ขาวขำ  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี กล่าวว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี มีบทบาทหน้าที่ในการบริหารจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชน คุ้มครอง ดูแล บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดังนั้น องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จึงได้จัดกิจกรรม Kick Off การกำจัด วัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เพื่อแก้ไขปัญหาแหล่งน้ำที่มีวัชพืชจำนวนมาก ซึ่งทำให้เกิดปัญหา ระบบนิเวศ แหล่งน้ำเสียหายและปิดกั้นทางน้ำ ส่งผลให้เกิดปัญหาน้ำท่วมขังในฤดูฝน และประชาชนในพื้นที่ได้รับความเดือดร้อน 

  อ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลาง มีพื้นที่ชลประทาน 6,256 ไร่ สามารถกักเก็บน้ำได้ 6.44 ล้าน ลบ.ม. ครอบคลุมพื้นที่ 3 ตำบล ประกอบด้วย นาดี บ้านตาด และหนองไฮ นอกจากนี้ยังมีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 1 แห่ง และกลุ่มเกษตรกรใช้ประโยชน์จากน้ำในการปลูกผักปลอดสารพิษอีก 1 แห่ง ที่ได้รับผลกระทบจากวัชพืชไม่สามารถใช้น้ำให้เกิดประโยชน์ได้

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

องค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี จัดกิจกรรม  Kick Off  กำจัดวัชพืชอ่างเก็บน้ำกุดลิงง้อ เพื่อแก้ไขปัญหาระบบนิเวศน์ทางน้ำ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.