Loading...

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

0

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562


เมื่อวันที่ 12 ก.ค.2563 ที่ห้องอุดรดุษฎี โรงแรมเจริญโฮเต็ล นายชยากร  ฤกษ์นิมิตร ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานี เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่งเป็นรุ่นที่ 37 ประกอบด้วย หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือ ปวช.ประเภทวิชาพาณิชยกรรม 110 คน ,อุตสาหกรรม 85 คน ,เทคโนโลยีสารสนเทศ 17 คนและหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือ ปวส.ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ 165 คน อุตสาหกรรม 65 คน เทคโนโลยีสารสนเทศ 16 คน รวมทั้งสิ้น 246 คน นอกจากนี้ ยังมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนนักศึกษา ที่เข้าแข่งขันทักษะวิชาการด้านต่างๆ และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบัน   โดยทางวิทยาลัยฯมีการคัดกรองอุณหภูมิผู้เข้าร่วมงาน ด้วยเครื่องเทอร์โมสแกน ตามมาตรการป้องกันโควิด-19 อีกด้วย

Loading...

         นายมนูญ  พันธ์หล่อ ผอ.วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานี กล่าวว่า วิทยาลัยฯ จัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักปรัชญาที่ว่า เรียนดี มีวินัย ได้คุณภาพ ร่วมพัฒนาสังคม ส่งผลให้ผู้เรียนเป็นผู้มีความรู้ความสามารถ สมรรถนะทางวิชาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของสังคม พร้อมด้วยคุณธรรมจริยธรรม อีกทั้งยังตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาหลักสูตร พัฒนาบุคลากร อาคารสถานที่ อุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยและเพียงพอตอบสนองความต้องการของผู้เรียนในทุกด้าน

          นายชยากรฯ ผู้รับใบอนุญาต วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานี ได้กล่าวแสดงความยินดีและให้โอวาทว่า การที่จะมีชีวิตที่ประสบความสำเร็จที่แท้จริงนั้น นอกจากต้องมีความรู้ที่ดีแล้ว ยังต้องมีคุณสมบัติอื่นด้วย ที่สำคัญในยุคปัจจุบัน เราทุกคนต้องดำเนินชีวิตในวิถีใหม่ หรือ ที่เรียกว่า New Normal ถือเป็นการดำรงชีวิตที่ต้องปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วฉับพลัน จำเป็นต้องอาศัยทักษะ ความรู้ความสามารถ เข้าประกอบส่งเสริมเพื่อให้งานที่ทำ สำเร็จได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว ขอให้ทุกคนฝึกฝน เรียนรู้ เพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนสามารถสร้างตัว ให้ประสบความสำเร็จ และเจริญก้าวหน้าดังที่ตั้งใจปรารถนา ส่วนในช่วงบ่าย มีกิจกรรมอำลา , การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การประกวดขวัญใจสันตพล การแสดงบนเวทีของอาจารย์ และนักศึกษา ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกสนานและประทับใจ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพลอุดรธานี จัดพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.