Loading...

จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรม Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2563

0

จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรม Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2563


 

Loading...

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี นำหัวหน้าส่วนราชการ ผู้จัดการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จังหวัดอุดรธานี และผู้ประกอบการสื่อสาร ร่วมกิจกรรม Udon Go Clean ประจำปี พ.ศ.2563  จัดระเบียบ สายสื่อสาร ป้ายโฆษณา คัดแยกขยะ ตัดหญ้า ทำความสะอาดถนน เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง

            สืบเนื่องจากกระทรวงมหาดไทยได้ มอบนโยบายให้ทุกภาคส่วน รณรงค์กำจัดขยะ ลดทิ้งขยะ การรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในชุมชน ถนน สถานที่สาธารณะ แหล่งท่องเที่ยว  ดังนั้น เพื่อให้เมืองอุดรธานี เป็นเมืองที่น่าอยู่  มีทัศนียภาพสวยงาม รวมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยว การลงทุนของจังหวัด จึงได้จัดทำโครงการ “ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม” จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2563 (Udon Go Clean) ขึ้น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง อันจะทำให้จังหวัดอุดรธานีเป็นเมืองที่นำอยู่ น่าลงทุน เพื่อเตรียมการรองรับความเจริญเติบโตในอนาคตต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จังหวัดอุดรธานีจัดกิจกรรม Udon Go Clean ถนนสวย เมืองสะอาด ใส่ใจสิ่งแวดล้อม จังหวัดอุดรธานี ประจำปี พ.ศ.2563

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.