Loading...

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2560

0

Loading...

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2560

       นายประเยียน ส่งเสริม นายกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด (สส.อด.) เป็นประธานการประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2560 โดยมี คณะกรรมการ และผู้แทนสมาชิก เข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากำหนดระเบียบข้อบังคับของสมาคมเพิ่มเติม

        ที่ประชุมได้แจ้งให้ทราบ เรื่อง  สมาชิกที่เข้าใหม่และลาออก ซึ่งคงเหลือสมาชิก ณ วันที่ 30 ก.ย.2560 รวมทุกประเภท 18,059  ,การรายงานผลการดำเนินงานของสมาคม และมีเรื่องเสนอเพื่อพิจารณาอนุมัติ เช่น การพิจารณาแก้ไขข้อบังคับสมาคม เพื่อให้สอดคล้องตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ พ.ศ.2545 และกำหนดนิยามให้ครอบคลุม ,ระเบียบสมาคมว่าด้วย การเลือกตั้งคณะกรรมการ ซึ่งจะมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละ 2 ปี และจะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ที่ประชุมใหญ่มีมติ 2 ใน 3 เสนอให้กรรมการคนเก่าเป็นกรรมการอีกได้,การแต่งตั้งที่ปรึกษา ทั้งนี้ การดำเนินการของสมาคมให้เป็นไปตาม พ.ร.บ.การฌาปนกิจสงเคราะห์ กฎกระทรวง ประกาศ ข้อบังคับ ระเบียบทีเกี่ยวข้องที่มีผลบังคับใช้อยู่ในขณะนั้น และมติที่ประชุมใหญ่  

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี จำกัด จัดประชุมใหญ่วิสามัญ ประจำปี 2560

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2018. All Rights Reserved.