Loading...

ขอเชิญร่วมงาน “กินขนมชมของดี วิถีอ่างทอง” ระหว่าง1-5 มิถุนายน 2561เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

0

 จังหวัดอ่างทอง ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมการตลาด  ตามโครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก กำหนดจัดงาน แสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ in store promotion/business matchingภายใต้ชื่องาน “กินขนมชมของดี วิถีอ่างทอง” ระหว่าง1-5 มิถุนายน 2561 เวลา10.00-21.00 น ณ.ลานนาข่า เซ็นทรัลพลาซ่า อุดร เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ผลิต ผู้ประกอบการSMEs/OTOP ให้มีศักยภาพด้านการผลิต ด้านการตลาดให้สามารถแข่งขันได้ เพิ่มความเข็มแข็งให้กับเศรษฐกิจฐานรากให้ขับเคลื่อนไปได้อย่างมั่นคง เพิ่มมูลค่าผลิตภัณพ์และสร้างรายได้ให้กับประชาชน ลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นอยู่ที่ดีให้กับประชาชน ส่งผลให้เศรษฐกิจโดยรวมสามารถหมุนเวียนได้

Loading...

 จังหวัดอ่างทองเป็น “อู่ข้าว-อู่น้ำ” ที่สำคัญของประเทศ เศรษฐกิจอยู่ในฐานะเลี้ยงตัวเองได้เป็นอย่างดีเป็นแหล่งเพาะปลูกที่สำคัญของประเทศ จังหวัดอ่างทองมีเป้าประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพให้กับสินค้าเกษตรอาหารปลอดภัยและผลิตภัณฑ์ชุมชน ให้สามารถแข่งขันสู่ระดับสากล การตลาดจึงมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาด้านการค้าการลงทุน ปัจจุบันรสนิยมของตลาดและผู้บริโภคทุกระดับมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามสมัยนิยมที่มีการแข่งขันสูง ผู้ผลิต ผู้ประกอบการ SMEs/OTOP เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน ส่วนใหญ่ยังไม่สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน เนื่องจากยังขาดองค์ความรู้ความเข้าใจทางด้าน

 การตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย จังหวัดอ่างทองจึงให้การส่งเสริมสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการให้มีความรู้ความเข้าใจด้านการตลาด เพื่อสร้างโอกาสและขยายช่องทางการตลาด ให้สามารถเข้าถึงผู้บริโภคโดยตรงและการสร้างพันธมิตรหรือเครือข่ายทางการค้าได้เพิ่มขึ้น โดยมีกลุ่มผู้ผลิตผู้ประกอบการ SMEs/OTOP / กลุ่มวิสาหกิจชุมชน / ผู้ผลิตสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของจังหวัดอ่างทอง เข้าร่วมแสดงจำหน่ายสินค้าในงาน จำนวน 40 ราย

 การจัดงานแสดงและจำหน่ายสินค้าในประเทศ in store promotion/business matching  ในต่างจังหวัด โครงการส่งเสริมการตลาดเชิงรุก ภายใต้ชื่องาน “กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง”ดำเนินการจัดขึ้น สองครั้ง  ครั้งที่1 จัดระหว่างวันที่  6-10 เมษายน 2561 เวลา10.00-21.00 น ณ. ลานลำปางหนา เซ็นทรัลพลาซ่า ลำปาง ครั้งที่2 จัดระหว่างวันที่  1-5 มิถุนายน 2561 เวลา10.00-21.00 น ณ.ลานนาข่า เซ็นทรัลพลาซ่า อุดรธานีพบผลิตภัณฑ์หลากหลายจากผู้ผลิต/ผู้ประกอบการของจังหวัดอ่างทอง โดยคัดสรรสินค้าเด่น สินค้าแปรรูป อาหารอร่อยเลื่องชื่อ อันเกิดจากการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นที่น่าภาคภูมิใจโดยใช้ทรัพยากรในชุมชนสร้างสรรค์เป็นสินค้าให้ท่านเลือกช้อปชิมชมในบรรยากาศของตลาดวิถีอ่างทอง  ภายใต้แนวคิด

“กินขนม ชมของดี วิถีอ่างทอง”ทั้งชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยสลับสับเปลี่ยนตลอดการจัดงาน พร้อมกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายทุกวัน

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ขอเชิญร่วมงาน “กินขนมชมของดี วิถีอ่างทอง” ระหว่าง1-5 มิถุนายน 2561เซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.