Loading...

เทศบาลนครอุดรธานี มอบข้าวสาร ช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง เป็นครั้งที่3 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

0

เทศบาลนครอุดรธานี มอบข้าวสาร ช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง เป็นครั้งที่3 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

Loading...

ที่โรงเรียนมัธยมเทศบาล 6 นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล ร่วมพิธีมอบข้าวสารหอมมะลิ เพื่อช่วยเหลือครอบครัวยากจน คนไร้ที่พึ่ง และผู้ด้อยโอกาส ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ซึ่งครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 3

โดยในภาคเช้า ได้มอบให้กับผู้ยากไร้ ที่อาศัยอยู่ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขต 1 และเขต 3 และภาคบ่าย มอบให้กับผู้ที่อาศัยอยู่ใน เขต 2 , เขต 4 และชุมชนเมือง รวมทั้งสิ้น 2,453 ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยเหลือประชาชน

ตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ 2 พ.ศ.2561 ประกอบกับผลการประชุมของคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชน ของเทศบาลนครอุดรธานี ครั้งที่ 4/2563 มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการช่วยเหลือครอบครัวผู้พิการ ที่มีฐานะยากจน ประสบปัญหาความเดือดร้อน ในการดำรงชีพ และได้รับผลกระทบ จากมาตรการป้องกันแก้ไขปัญหา Covid-19

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครอุดรธานี มอบข้าวสาร ช่วยเหลือผู้ยากไร้ คนไร้ที่พึ่ง เป็นครั้งที่3 ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.