Loading...

สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

0

สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า


ที่วัดโพธิ์ศรีใสสะอาด ชุมชนหนองใส เทศบาลตำบลหนองบัว นายธวัชชัย ศรีทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อเฉลิมพระเกียรติศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ 4 ก.ค.2563  โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมงาน

Loading...

นายพนธ์สมิทธิ์ กลางนภา ปศุสัตว์ จ.อุดรธานี กล่าวว่า โครงการดังกล่าวจัดขึ้น ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตามพระปณิธานของพระองค์ท่าน ในการป้องกัน กำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ควบคุมประชากรสุนัข แมว ให้มีจำนวนที่เหมาะสม ทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารบริหารจัดการฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันได้ ตามหลักเกณฑ์ที่ องค์การอนามัยโลก และ องค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ กำหนด ตลอดจนเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับประชาชน มีความรับผิดชอบต่อสัตว์ที่เลี้ยง เพื่อการทำงานร่วมกันแบบบูรณาการ และการทำงานเป็นทีมภายใต้แนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียว โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมว การอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า ซึ่งประชาชนในพื้นที่ให้ความสนใจ มารับบริการเป็นจำนวนมาก

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานปศุสัตว์ จ.อุดรธานี จัดโครงการปศุสัตว์ร่วมใจกำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า โดยออกหน่วยบริการประชาชน เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.