Loading...

สำนักงานชลประทานอุดรธานี สร้างคลองส่งน้ำใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรปลายคลอง ให้ได้รับน้ำอย่างเต็มที่

0

สำนักงานชลประทานอุดรธานี สร้างคลองส่งน้ำใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรปลายคลอง ให้ได้รับน้ำอย่างเต็มที่


นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานอุดรธานี กล่าวว่า สถานีสูบน้ำบ้านหนองคอนแสน ตำบลสามพร้าว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ทำการสูบส่งน้ำจากลำห้วยหลวง ช่วยเหลือเกษตรกรยาวนานถึง 30 ปี ระยะทางกว่า 1,900 เมตรครอบคลุมพื้นที่เกษตรกรรมบ้านหนองคอนแสน และหมู่บ้านใกล้เคียง ปัจจุบันเครื่องสูบและคลองส่งน้ำเริ่มเสื่อมคุณภาพ การส่งน้ำให้กับเกษตรกรไม่เต็มศักยภาพ สูญเสียน้ำตามคลองที่แตกร้าวพื้นที่เกษตรกรรมปลายคลองไม่ได้รับประโยชน์เต็มที่ สำนักงานชลประทานจังหวัดอุดรธานี จึงได้ทำการจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ 2563 เพื่อปรับปรุงสถานีสูบน้ำและคลองส่งน้ำ ประกอบด้วย แพส่งน้ำ เครื่องสูบน้ำ ท่อส่ง ถังเก็บ และคลองส่งน้ำ
บ้านหนองคอนแสน เป็นหมู่บ้านที่มีความเข้มแข็งด้านการเกษตร มีความต้องการน้ำในพื้นที่เกษตรกรรม ผ่านระบบชลประทานตลอดทั้งปี คลองส่งน้ำเดิม เป็นลักษณะคลองดาดรูปสี่เหลี่ยมคางหมู ทำการปรับปรุงใหม่เป็นคลองคอนกรีตเสริมเหล็กรูปตัวยู กว้าง1.25 เมตร สูง 1.25 เมตร เพิ่มผิวจราจรเพื่อให้ประชาชนได้ใช้สัญจรและขนส่งพืชผลทางการเกษตร ระยะเวลาโครงการตั้งแต่เดือน พฤษภาคม-กันยายน 2563 ซึ่งในช่วงการก่อสร้างประชาชนจะมีรายได้จากการจ้างงานของชลประทาน และสามารถปล่อยน้ำให้กับพื้นที่ ที่มีการก่อสร้างคลองแล้วเสร็จได้ตลอดเวลา โดยไม่ต้องรอให้เสร็จสิ้นโครงการ ซึ่งจะช่วยส่งน้ำให้เกษตรกรที่มีการทำนาปี ในกรณีฝนอาจทิ้งช่วง และจำเป็นต้องขอรับน้ำจากระบบชลประทานดังกล่าวด้วย

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานชลประทานอุดรธานี สร้างคลองส่งน้ำใหม่ช่วยเหลือเกษตรกรปลายคลอง ให้ได้รับน้ำอย่างเต็มที่

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.