Loading...

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ออกประเมินร้านนวดเพื่อสุขภาพและโรงภาพยนตร์ หลังจากทางภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

0

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ออกประเมินสถานประกอบการ หลังจากทางภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3 โดยเฉพาะร้านนวดเพื่อสุขภาพและโรงภาพยนตร์เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด-19 


 4 มิ.ยง 63 – เป็นวันแรกของการเปิดบริการร้านนวดเพื่อสุขภาพบริเวณ ถ.เทศา สวนสาธารณหนองประจักษ์หลังจากที่ผ่านมาเป็นการเตรียมความพร้อมในการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด- 19  ระยะที่ 3 โดยนายแพทย์ อุเทน หาแก้ว รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี และคณะสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานีและเทศบาลนครอุดรธานี ลงพื้นที่ประเมินร้านนวดในการกำหนดมาตราการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโควิด- 19

Loading...

 สำหรับร้านนวด แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการ อาทิ การจัดเตรียมสถานที่ อุปกรณ์ในการป้องกัน/ทำความสะอาด ได้แก่ จัดเตรียมหน้ากากผ้าหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ อุปกรณ์วัดไข้ น้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อทำความสะอาดพื้นผิวจุดสัมผัสต่าง ๆ ภายในสถานบริการ ในการให้บริการ ต้องมีพนักงานต้อนรับ สอบถามประวัติ บันทึกข้อมูลผู้รับบริการ ตลอดจนติดตามควบคุมดูแลการให้บริการ ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจัดระยะห่าง ให้บริการได้ครั้งละไม่เกิน 1 ชั่วโมงเป็นต้นพร้อมบันทึกประวัติข้อมูลทุกคนที่เข้ามาใช้บริการ โดยทุกสัปดาห์สถานประกอบการแต่ละแห่งต้องส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตามแบบฟอร์มออนไลน์ไทยชนะ และนำข้อมูลส่งเจ้าหน้าที่จากสาธารณสุขจังหวัดเพื่อรักษามาตรฐานการให้บริการเป็นต้น ในส่วนผู้ประกอบการร้านนวดที่พื้นที่แห่งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการดูแลโดยทางเทศบาลนครก็ได้มีการงดเก็บค่าเช่าร้านในช่วงของการงดกิจการชั่วคราว พร้อมนำที่ตัววัดอุณหภูมิและอุปกรณ์ในการดูแลทำความสะอาดให้กับผู้ประกอบการร้านนวดอีกด้วย

จากนั้นคณะสาธารณะสุขจังหวัดอุดรธานีเดินทางไปยังโรงภาพยนตร์บริษัท เมเจอร์ ซินีเพล็กซ์อุดรธานี ในการประเมินความพร้อมเพื่อเตรียมมาตรการ พบว่ามีการป้องกันอย่างเข้มงวดทั้งคัดกรองผู้ใช้บริการ, ตั้งจุดสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ, จัดโซนแถวเก้าอี้ให้เว้นระยะทุก 2 ที่นั่งในแถวเดียวกันลดความแออัดในโรงภาพยนตร์ ทำให้จากเดิมหนึ่งโรงภาพยนตร์จะสามารถรองรับได้ 200 ที่นั่งลดเหลือเพียง 50 ถือได้ว่าอยู่ในเกณฑ์มาตราฐานที่ทางสาธารณสุขกำหนด ทั้งนีเพื่อเป็นการเฝ้ารระวังการแพร่ระบาดโควิด-19 และเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้มาใช้บริการโดยวันนี้ก็เป็นวันที่  62 จังหวัดอุดรธานียังมีผู้ป่วยโควิดเป็นศูนย์และยังไม่พบผู้ป่วยรายใหม่

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี ออกประเมินร้านนวดเพื่อสุขภาพและโรงภาพยนตร์ หลังจากทางภาครัฐมีมาตรการผ่อนปรนระยะที่ 3

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.