Loading...

เทศบาลนครจัดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้ความรู้แก่ อสม. จำนวน 105 ชุมชน

0

เทศบาลนครอุดรธานี จัดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร เพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภค ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี


ห้องประชุมเวสสุวัณ ชั้น 3 เทศบาลนครอุดรธานี นายอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ในเขตเทศบาลนครอุดรธานีโดยสำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลนครอุดรธานี ได้ให้ความสำคัญและได้ดำเนินงานด้านสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหารมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้สถานที่จำหน่ายอาหารในเขตเทศบาลนครอุดรธานี ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน อาหารสะอาด รสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) และผลักดันให้เกิดเครือข่ายของ อสม. ด้านคุ้มครองผู้บริโภค และมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังด้านสุขาภิบาลอาหารด้วยตนเอง นำไปสู่การบริโภคที่สะอาดและปลอดภัยการอบรมครั้งนี้เป็นการจัดอบรมให้ความรู้แก่ อสม. จำนวน 105 ชุมชน ในเขตเทศบาลนครอุดรธานี แบ่งเป็น 2 รุ่น รวมทั้งสิ้น 420 คน ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากสำนักการสาธารณสุขจังหวัดอุดรธานี และในวันนี้เป็นการจัดอบรมเป็นรุ่นที่ 2 ของชุมชนในเขตเทศบาลนครอุดรธานี เขต 2 และเขต 4

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

เทศบาลนครจัดโครงการสุขาภิบาลอาหารในสถานที่จำหน่ายอาหาร ให้ความรู้แก่ อสม. จำนวน 105 ชุมชน

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.