Loading...

สหกรณ์จังหวัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข็มแข็งตามศักยภาพ

0

สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข็มแข็งตามศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


ที่ห้องประชุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูอุดรธานี นายยงยุทธ อุดมศักดิ์ สหกรณ์จังหวัดอุดรธานี เป็นประธานประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข็มแข็งตามศักยภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยมีสหกรณ์ในจังหวัดอุดรธานี เข้าร่วมประชุมซึ่งการประชุมครั้งนี้ได้แจ้งให้ทราบถึง หลักเกณฑ์และวิธีการส่งเสริม ให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร สามารถดำเนินธุรกิจและดำเนินงานให้ผ่านเกณฑ์มาตรฐาน ที่กรมส่งเสริมสหกรณ์กำหนด , โครงการนำลูกหลานเกษตรกรกลับบ้านสานต่ออาชีพการเกษตร ซึ่งคุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ คือ บรรลุนิติภาวะ อายุไม่เกิน 50 ปี เป็นบุตรหลานของสมาชิกหรือบุคคลทั่วไป กำหนดการรับสมัคร ระหว่างวันที่ 1-31 มกราคม 2563 สมัครได้ที่เว๊บไซต์ กรมส่งเสริมสหกรณ์, สำนักงานสหกรณ์จังหวัดอุดรธานี และสหกรณ์การเกษตรทั่วประเทศ รวมถึงความเคลื่อนไหวของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ เงินกองทุนสงเคราะห์เกษตรกร เพื่อสนับสนุนสร้างระบบน้ำในไร่นา ของสมาชิกสถาบันเกษตรกร ซึ่งรายละเอียดต่างๆจะมีเจ้าหน้าที่ลงไป ชี้แจงให้ทราบอีกครั้งหนึ่ง ส่วนการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ที่ประชุมได้มีมติ ใช้สถานที่ของค่ายเสนีย์รณยุทธ์ เป็นสถานที่จัดงาน ซึ่งรายละเอียดการจัดงานและกิจกรรม จะประชุมเพื่อกำหนดแนวทางโดยลงรายละเอียดอีกครั้งหนึ่ง

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

สหกรณ์จังหวัด จัดประชุมชี้แจงแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาสหกรณ์ให้มีความเข็มแข็งตามศักยภาพ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.