Loading...

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการเร่งพัฒนาพื้นที่ให้พร้อม รอระบบราชการ

0

ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรมอุดรธานี ที่จะช่วยผลักดันให้เกิดขึ้นโดยเร็ว ขณะที่โครงการเร่งพัฒนาพื้นที่ให้พร้อม รอระบบราชการ

นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานี ลงพื้นที่โครงการนิคมอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี ตำบลโนนสูง เป็นครั้งแรก ภายหลังจากเข้ารับตำแหน่งใหม่ โดยมีนางอรพิน พิพัฒน์วิไลกุล รองประธานกรรมการบริษัท เมืองอุตสาหกรรมอุดรธานี จำกัด คณะผู้บริหารโครงการฯ พร้อมด้วย หอการค้า หัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ให้การต้อนรับ นำเยี่ยมชมและบรรยายสรุปข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆการลงพื้นที่ในครั้งนี้ของผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อรับทราบข้อมูลการดำเนินโครงการ ข้อมูลความก้าวหน้าโครงการ ตลอดจนปัญหาและอุปสรรคต่างๆ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข ผลักดัน ให้การดำเนินโครงการบรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยปัจจุบันโครงการได้ก่อสร้างระบบโครงสร้างพื้นฐาน เช่น ระบบไฟฟ้าได้ดำเนินการเสร็จสิ้น ระบบประปากำลังเร่งรัดดำเนินการทั้งนี้โครงการฯ ได้ขอรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การศึกษาความเหมาะสมโครงการท่าเรือบก (Dry Port) จ.อุดรธานี พัฒนาระบบการเดินรถไฟจากสถานีหนองตะไก้ เข้ามายังพื้นที่โครงการ พัฒนาหรือขยายโครงข่ายถนนรอบๆ พื้นที่โครงการ รวมทั้งการพัฒนาหรือขยายโครงข่ายถนนเชื่อมโยงเข้าพื้นที่โครงการ (Local Road 15 กิโลเมตร) เป็นต้น โดยภาพรวมโครงการฯ มีความพร้อมให้นักลงทุนเข้าดำเนินงานภายในปลายปีนี้

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้ว่าฯลงพื้นที่ดูความก้าวหน้าโครงการนิคมอุตสาหกรรม โครงการเร่งพัฒนาพื้นที่ให้พร้อม รอระบบราชการ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.