Loading...

ม.ราชภัฎอุดรธานี จัดเวทีประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

0

ม.ราชภัฎอุดรธานี จัดเวทีประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2563-2565


     นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดเวทีประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.อุดรธานี พ.ศ. 2563-2565 โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน ประชาชน คณาจารย์ และนักศึกษา เข้าร่วมเวที     ผศ.ดร.อภิฌาน กาญจนวาปสถิตย์ ในนามคณะกรรมการอำนวยการการกำหนดกรอบความคิดและดำเนินโครงการพัฒนาระบบริหารจัดการด้านสังคมและคุณภาพชีวิต กล่าวว่า ม.ราชภัฏอุดรธานี ได้รับมอบหมายจากจังหวัดให้เป็นหน่วยดำเนินโครงการ โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนา แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ จ.อุดรธานี ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ประกอบด้วย การเสวนาในหัวข้อ การพัฒนา
     จ.อุดรธานีให้เป็นเมืองอัจฉริยะ โดยวิทยากร นายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ,ดร.พรพรรณ ตันนุกิจ ผอ.ศูนย์พัฒนานโยบายดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและลังคม และ คุณพงศ์วุฒิ ไพรไพศาลกิจ กรรมการผู้จัดการ บริษัท มัลติอินโนเวชั่น เอนยิเนียริ่ง จำกัด     จากนั้น เป็นการชี้แจงรายละเอียดการจัดทำร่างแผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะและ เปิดเวทีแสดงความคิดเห็นต่อร่างแผนแม่บทฯ ที่คณะทำงานของมหาวิทยาลัยราชฏอุดรธานีได้จัดทำขึ้น

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ม.ราชภัฎอุดรธานี จัดเวทีประชาพิจารณ์(ร่าง)แผนแม่บทการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.