วิทยาลัยสันตพล จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2562

0

วิทยาลัยสันตพล จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2562


     กิจกรรมแห่งความรัก และสามัคคีครั้งนี้ ได้ถือปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง โดยเริ่มจากคณาจารย์ และรุ่นพี่ประจำสาขา  ได้จัดเลี้ยงอาหารกลางวันแก่รุ่นน้อง พร้อมรับประทานร่วมกัน ก่อนทำกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ในภาคบ่าย

     สำหรับกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความสุข ความอบอุ่น  และสานสัมพันธ์ระหว่าง เพื่อนร่วมสาขา ร่วมคณะ และ รุ่นพี่ร่วมสถาบัน ทั้งนี้อยู่ในการควบคุมอย่างใกล้ชิดของอาจารย์ประจำสาขาวิชา ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของกระทรวงการอุดมศึกษา  วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องนโยบายของวิทยาลัย
     สันตพล คือ รับน้องต้องเป็นกิจกรรมสร้างความอบอุ่น สร้างความประทับใจเสริมสร้างกิจกรรมเชิงสร้างสรรค์ เคารพสิทธิ เสรีภาพ และความเสมอภาค ไม่มีความรุนแรง ไม่ล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ดื่มสุรา และสิ่งมึนเมาทุกชนิด และไม่กระทบต่อการเรียนการสอน  พร้อมอยู่ในความรับผิดชอบกำกับดูแลของผู้บริหาร และคณาจารย์และบุคคลาการในสถาบัน
     โดยแบ่งนักศึกษาออกเป็นกลุ่ม จำนวน 8 กลุ่ม แล้วเวียนร่วมกิจกรรมแต่ละฐาน จนครบ โดยทางสาขาวิชา ได้จัดเป็นฐานต่างๆ จำนวน 8 ฐาน ประกอบไปด้วย ฐาน IMT วันนี้ที่ภูมิใจ ของสาขาการจัดการอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี , ฐาน This blows ของสาขาการศึกษาปฐมวัย , ฐานรถไฟฟ้าหาให้ไวนะเธอ ของสาขาการตลาด , ฐานคนละหยิบ พิระมิด@Law คณะนิติศาสตร์ , ฐาน HRM.Smileสาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ , ฐานกลคนรถไฟ สาขามัลติมีเดียและแอนิเมชั่น, ฐานDigital railway สาขาเทคโนโลยีดิจิทัล และ ฐานลูกโป่งที่รัก สาขาการบัญชี

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยสันตพล จัดกิจกรรมต้อนรับน้องใหม่ ประจำปี 2562

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.