วันอาสาฬหบูชา ชาวอุดรต่างก็พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

0

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา บรรดาพุทธศาสนิกชน ต่างก็พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ


     ที่ลานด้านหลังพิพิธภัณฑ์เมือง อุดรธานี นายปราโมทย์ ธัญญพืช รองผู้ว่าฯ อุดรธานี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และพุทธศาสนิกชนจำนวนมาก ได้นำอาหารคาว หวาน ผลไม้ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษา โดยมีพระสงฆ์ 9 รูป รับบิณฑบาต ซึ่งประชาชนที่มาก็จะสวมชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เห็นถึงคุณค่าของผ้าไทย กับวัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น
     รองผู้ว่าฯ จ.อุดรธานี กล่าวว่า กิจกรรมนี้จะช่วยส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าให้กับผ้าไทย การสวมใส่ผ้าไทยร่วมกิจกรรมสำคัญ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดอุดรธานีให้เป็นที่รู้จักแก่ประชาชน และนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างประเทศ ด้วยการถ่ายภาพประทับใจขณะสวมผ้าไทยร่วมทำบุญตักบาตร
     และที่วัดป่าเจริญศรีรัตนมงคลบ้านช้าง เขตเทศบาลนครอุดรธานี ชาวชุมชนบ้านช้างร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ถวายผ้าอาบน้ำฝน เทียนพรรษา หลอดไฟ เครื่องสังฆทานพร้อมทั้งถวายภัตตาหารแก่พระสงฆ์เนื่องในวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาโดยมีพระครูโฆษิตธรรมคุณ เจ้าอาวาส เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ ส่วนในช่วงเย็นจะมีการแสดงธรรมเทศนาและเวียนเทียน เพื่อสืบสานขนบธรรมเนียมอันดีงาม ส่งเสริมศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ชาวบ้านได้น้อมนำหลักธรรมทางพุทธศาสนามาประพฤติปฏิบัติ เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต

     สำหรับวันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8 นับเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา คือวันที่พระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมเทศนาหรือหลักธรรมที่ทรงตรัสรู้ เป็นครั้งแรกแก่ปัญจวัคคีย์ทั้ง 5 ณ มฤคทายวัน เมืองพาราณสี ประเทศอินเดีย ธรรมเทศนาที่ทรงแสดงครั้งแรกจึงได้ชื่อว่า ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร และวันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 8 เป็นวันเริ่มต้นที่พระภิกษุสงฆ์จะต้องอธิษฐานจำพรรษาอยู่กับที่ ไม่เที่ยวจาริกไปยังที่ต่างๆ เป็นเวลา 3 เดือน นับตั้งแต่วันแรม 1 ค่ำเดือน 8 ถึงวันขึ้น 15 ค่ำเดือน 11 ของทุกปี ซึ่งการให้จำพรรษาในสมัยพุทธกาล ก็เพื่อป้องกันมิให้พระสงฆ์ไปเหยียบย่ำข้าว และพืชผลของชาวบ้านเสียหาย

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วันอาสาฬหบูชา ชาวอุดรต่างก็พร้อมใจกันทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นการสืบทอดประเพณีอันดีงามของชาวพุทธ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.