Loading...

ข้าราชการ ประชาชนร่วม ปักดำนาแปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0

รอง ผวจ.อุดรธานี นำจิตอาสา 904 วปร.ข้าราชการ ประชาชน ปักดำนาแปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี
ที่บ้านวังทอง อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี


 ที่ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี นายสิธิชัย จินดาหลวง รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานนำข้าราชการ ผู้บริหารท้องถิ่น คนต้นแบบตำบลวังทอง ประชาชน นักเรียนนักศึกษาในพื้นที่ ร่วมกิจกรรมปักดำแปลงนาสาธิต ซึ่งในปีที่ผ่านมาได้ดำเนินการปักดำ 2 ไร่ 2 งาน ในลักษณะการผลิตข้าวอินทรีย์ โดยไม่ใช้สารเคมีและพันธุ์ข้าวที่ปักดำใช้พันธุ์ ก.ข. 6 ได้รับผลผลิต 520 กิโลกรัมต่อไร่ ซึ่งค่าเฉลี่ยผลผลิตสูงกว่าค่าเฉลี่ยของจังหวัดอุดรธานี รวผลผลิตที่ได้รับทั้งสิ้น 1,300 กิโลกรัม จัดแบ่งให้เกษตรกรตำบลวังทองไว้ทำพันธ์ 700 กิโลกรัมส่วนที่เหลือ 600 กิโลกรัมแปรรูปจำหน่ายเพื่อเป็นต้นทุนในการผลิตในฤดูต่อไปโดยที่ทำการปกครองอำเภอบ้านดุง อบต.วังทอง สำนักงานเกษตร อ.บ้านดุง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกโครงการศูนย์การเรียนรู้ ได้ทำการเตรียมดินปลูกปอเทือง ทำพืชปุ๋ยสด ใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไถกลบพร้อมทำการปักดำ และในการปักดำครั้งนี้ใช้พันธุ์ข้าว กข. จากศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวอุดรธานี
 ศูนย์เรียนรู้ฯแห่งนี้ ภายใต้การดูแลของสำนักงานโครงการส่วนพระองค์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี จัดตั้งขึ้นปี 2553 เนื้อที่ 23 ไร่ 2 งาน ปัจจุบันได้จดทะเบียนเอกสารสิทธิ์เป็นของมูลนิธิ ณ ภา มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน โดยมีแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นพื้นฐาน ทั้งยังเป็นการสร้างเครือข่ายเกษตรกรในพื้นที่ส่งเสริมให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าเพื่อการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ข้าราชการ ประชาชนร่วม ปักดำนาแปลงนาสาธิตศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงในพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.