Loading...

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 82

0

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ก้าวสู่ปีที่ 82


  นายนิรุตต์  บุตรแสนลี ผอ.วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี นำคณะผู้บริหาร  คณาจารย์ บุคลากร และนักเรียนนักศึกษา ประกอบพิธีทางพระพุทธศาสนา โดยนิมนต์พระสงฆ์ 19 รูป เจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล มี พระสุทธิสาระเมธี เจ้าอาวาสวัดโพธิสมภรณ์ พระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์

Loading...

 วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี มีพัฒนาการมาจากโรงเรียนช่างทอผ้า จัดตั้งเมื่อวันที่ 7 ก.ค.2481 ในพื้นที่ซึ่งเป็นบริเวณบ้านพักอุปราชและสมุหเทศาภิบาล สำเร็จราชการมลฑลอุดรในรัชกาลที่ 7,ปี 2491 ได้จัดตั้งเป็น โรงเรียนการช่างสตรีอุดรธานี,ปี 2507 ได้รับคัดเลือกให้เข้าร่วมในโครงการปรับปรุงสถานศึกษาขององค์การยูนิเซฟ และพัฒนาเรื่อยมาจนถึงปี 2519 เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนอาชีวศึกษาอุดรธานี และยกฐานะเป็น วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี โดยสมบูรณ์เมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2522
 ต่อมาได้รับคัดเลือกให้เป็นสถานศึกษาเร่งรัดพัฒนาดีเด่น ,สถานศึกษาดีเด่นของกรมอาชีวศึกษา,สถานศึกษารับรางวัลพระราชทาน และในปี 2556 สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา (สอศ.) ได้ประกาศจัดตั้ง “คณะกรรมการอาชีวศึกษา” เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การรวมและแยกสถาบันการศึกษาเพื่อจัดตั้งเป็น “สถาบันการอาชีวศึกษา 19 แห่งทั่วประเทศ จึงมีผลทำให้วิทยาลัยอาชีวศึกษาอุดรธานี ควบรวมเป็นหน่วยงานหนึ่งของสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1 ตังแต่นั้นเป็นต้นมา

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยอาชีวศึกษา จัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ก้าวสู่ปีที่ 82

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.