Loading...

ผู้ตรวจราชการพิเศษ ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโรงงานยางพารา ก่อนจะมีการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการลดปัญหามลพิษ

0

ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโรงงานยางพารา ก่อนจะมีการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพารา เพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล


     พ.ต.ท.สมบูรณ์ สาระสิทธิ์ ผู้ตรวจราชการพิเศษประจำสักนายกรัฐมนตรี นายกองเอกปราโมทย์ ธัญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี สำนักงานอุตสาหกรรมสำนักงานสิ่งแวดล้อม สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด การยางแห่งประเทศไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมรับทราบผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโรงงานยางพาราในพื้นที่ จ.อุดรธานี

Loading...


     ซึ่งที่ผ่านมา มีปัญหาทั้งเรื่องของการขนส่ง ผลผลิตยางพารา การหามาตรการป้องกันเหตุเดือดร้อนรำคาญเรื่องกลิ่นจาการประกอบกิจการยางพารา การตรวจเฝ้าระวังโรงงานแปรรูปยางพารา ตรวจมลพิษทางน้ำ อากาศ ตรวจความปลอดภัย เพื่อให้ทุกหน่วยงานมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาแต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการของผู้ประกอบการแต่ละแห่งในการนำละเอียดกรอบแนวทางดำเนินการไปพิจารณาและเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมก่อนที่จะมีการลงนามเอ็มโอยูร่วมกัน
     เพื่อติดตามความก้าวหน้าในการแก้ไขปัญหาและรับฟังปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ซึงมีผู้ประกอบการมีความประสงค์พร้อมที่ทำการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการลดปัญหามลพิษจากกระบวนการผลิตยางพาราในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีเพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการลดมลพิษที่เกิดขึ้นจากระบวนการผลิต ให้เกิดการบริหารจัดการกระบวนการผลิตเป็นไปตามหลักธรรมมาภิบาล

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ผู้ตรวจราชการพิเศษ ติดตามแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียนของโรงงานยางพารา ก่อนจะมีการบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือการลดปัญหามลพิษ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.