วิทยาลัยสันตพล ระดับ ป.ตรี ป.โท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผ่านการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคม

0

วิทยาลัยสันตพล ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผ่านการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิต
คุณภาพออกรับใช้สังคม


     เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2562 สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยศาสตราจารย์ ดร.พฤทธิ์ ศิริบรรณพิทักษ์ ประธานคณะกรรมการพิจารณารับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พร้อมคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสันตพล เพื่อพิจารณารับรองวิทยฐานะ โดยมีอาจารย์กรรณิการ์ นันทโพธิเดช อธิการบดี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ตัวแทนศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบัน และตัวแทนภาคประชาชน ร่วมให้การต้อนรับ พร้อมตอบข้อชักถาม และรับการประเมินวิทยฐานะ
     โดยการรับรองวิทยฐานะของสถาบันอุดมศึกษาเอกชนจะพิจารณาจากระดับคุณภาพและมาตรฐานของสถาบันอุดมศึกษาในการจัดการศึกษาที่ส่งเสริมความเป็นอิสระ ความเป็นเลิศตามพันธกิจวัตถุประสงค์ และเอกลักษณ์ของแต่ละสถาบัน เพื่อเป็นการรับรองว่าสถาบันอุดมศึกษาเอกชนสามารถจัดการเรียนการสอนได้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์และเป็นไปตามมาตรฐานและสามารถประสาทปริญญาบัตรในระดับชั้นและสาขาวิชานั้น ๆ ได้
     สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ให้การรับรองวิทยฐานะแก่วิทยาลัยสันตพล ที่สามารถจัดการศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานด้านศักยภาพ มาตรฐานด้านการดำเนินการตามภารกิจหลัก มีแผนการจัดการด้านการเงินที่มั่นคง โปร่งใส พร้อมกับสร้างค่านิยมขององค์กร ในการ “สร้างความสำเร็จจากความสุข” ปีจจุบันวิทยาลัยสันตพลเปิดสอนทั้งสิ้น 11 หลักสูตร และผ่านการรับรองวิทยฐานะในระดับดี ทั้ง 11 หลักสูตร

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

วิทยาลัยสันตพล ระดับ ป.ตรี ป.โท และประกาศนียบัตรบัณฑิต ผ่านการรับรองวิทยฐานะสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พร้อมเดินหน้าผลิตบัณฑิตคุณภาพออกรับใช้สังคม

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.