Loading...

ความภาคภูมิใจของชาวกีฬา จาก สพล.สู่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

0

นับเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่น่าภาคภูมิใจของวงการกีฬาเมื่อ ราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศให้สถาบันการพลศึกษา 17 แห่งทั่วประเทศ เป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ รวมถึงจังหวัดอุดรธานี
ที่จะยกระดับการเรียนการสอนให้ดียิ่งขึ้น


      ผศ.ดร.เฉลิมพงษ์ เฉลิมชิต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติประจำวิทยาเขตอุดรธานี เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เดิมคือวิทยาลัยพละศึกษาอุดรธานีต่อมา ได้รับพระราชทานให้ยกฐานะขึ้นเป็น สถาบันการพลศึกษา พร้อมกัน 17 แห่งทั่วประเทศ ทำหน้าที่ผลิตครู โดยเฉพาะครูสอนพลศึกษาและสุขศึกษา ปัจจุบันได้เพิ่มบทบาทในการผลิตบุคลากรด้านวิชาชีพ ด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา และสุขภาพเพิ่มขึ้น ในปี 2562 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมยกฐานะจากสถาบันการพลศึกษาเป็นมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่ 23 พ.ค.2562

Loading...


      มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี เป็น 1ใน 17 แห่งของประเทศภายใน 180 วัน มหาวิทยาลัยฯ จะมีการปรับภาพลักษณ์ขององค์กร ให้สอดคล้องกัน พร้อมเปลี่ยนแปลงหลักสูตรเป็น 4 คณะ คือ 1.คณะพลศึกษา ซึ่งจะครอบคลุมด้านการผลิตภัณฑ์นักกีฬาผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และผู้เชี่ยวชาญด้านกีฬา ,2 คณะบริหารจัดการกีฬา ครอบคลุมเกี่ยวกับธุรกิจการกีฬา สื่อสารการกีฬา วิทยาศาสตร์ สุขภาพท่องเที่ยวเป็นต้น ,3. คณะเทคโนโลยีการกีฬา จะมุ่งเน้นการผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องอุตสาหกรรมการกีฬาเพื่อช่วยสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เช่นนวตกรรการกีฬา หรือนักออกแบบผลิตภัณฑ์กีฬา ,4. คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา โดยยุคใหม่จะปฏิรูประบบวิทยาศาสตร์การกีฬาใหม่ทั้งหมด จะมีการเรียนการสอนแยกย่อยเป็นกลุ่มชีวกลศาสตร์ จิตวิทยา สรีระวิทยา โภชนาการกีฬา และจะขยายเปิดหลักสูตรปริญญาโท ปริญญาเอก เพื่อสนองความต้องการของประชาชน ในการยกระดับการเรียนการสอน ให้ความสำคัญกับการใช้กีฬา เพื่อเป็นเครื่องมือพัฒนาคุณภาพของพลเมืองและกำหนดให้มีการปฏิรูปประเทศด้านการกีฬาต่อไป

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ความภาคภูมิใจของชาวกีฬา จาก สพล.สู่ มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ วิทยาเขตอุดรธานี

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.