Loading...

จ.อุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

0

จ.อุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562


      นายกองเอก ปราโมทย์ ธัญพืช รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรม เยาวชน อาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด (ย.อส.) จ.อุดรธานี ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นเยาวชน จากพื้นที่ อ.กุมภวาปี บ้านผือ บ้านดุง น้ำโสม กุดจับ โนนสะอาด ทุ่งฝน ไชยวาน กู่แก้ว และนายูง เข้าร่วมอบรม จำนวน 100 คน       โครงการดังกล่าว จัดขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาล ในการป้องกัน ปราบปราม และหยุดยั้งการแพร่ระบาดของยาเสพติด ซึ่งทุกภาคส่วนได้ดำเนินยุทธศาสตร์พลังแผ่นดิน เอาชนะยาเสพติด และปฏิบัติการกวาดล้างยาเสพติดมาอย่างต่อเนื่อง การอบรมครั้งนี้เพื่อลดปริมาณผู้เข้าสู่การกระทำผิด สร้างภูมิคุ้มกัน และหากิจกรรมที่มีส่วนร่วมให้แก่เยาวชนอายุระหว่าง 15-25 ปี ที่เป็นจิตอาสา ช่วยเหลืองานสาธารณะประโยชน์ สร้างความเข้มแข็งให้กับครอบครัว ชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ การทำงานของอำเภอ โดยนำเยาวชนที่ผ่านการฝึกอบรมฯ มาช่วยเหลืองานของทางราชการ หรือมีการรวมกลุ่มจากกิจกรรมรูปแบบต่าง ๆ เช่น ดนตรี กีฬา หรือ งานบริการในพื้นที่ 

Loading...

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

จ.อุดรธานี จัดโครงการฝึกอบรมเยาวชนอาสารักษาดินแดน ต้านภัยยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปี 2562

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.