บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลุกจิตสำนึกรักองค์กรและพฤติกรรมความรับผิดชอบ

0

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลุกจิตสำนึกรักองค์กรและพฤติกรรมความรับผิดชอบ เพื่อพัฒนาทัศนคติ และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร


     คุณศมน ชคัตธาดากุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด นำพนักงานบริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด และบริษัทในเครือ ร่วมกิจกรรมในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลุกจิตสำนึกรักองค์กร และพฤติกรรมความรับผิดชอบ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 4-6 พ.ค.2562  ที่ กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ 13 ค่ายพระยาสุนทรธรรมธาดา ต.โนนสูง อ.เมืองอุดรธานี

          ทั้งนี้ ปัจจัยสำคัญที่จะนำพาให้องค์กรประสบความสำเร็จได้นั้น คือ ทีมงานหรือบุคลากร นอกเหนือจากความรู้ความสามารถที่เหมาะสมในตำแหน่งต่าง ๆ แล้ว การสร้างความเชื่อมั่น ความมั่นใจ ความผูกพันระหว่างบุคลากรและองค์กร ก็เป็นสิ่งสำคัญในการดึงศักยภาพ และพร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนาองค์กรไปพร้อม ๆ กัน ซึ่งกิจกรรมนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างทัศนคติที่ดีต่อองค์กรให้พนักงาน , ได้ตระหนักถึงคุณค่าเกี่ยวกับคุณสมบัติพื้นฐานที่นายจ้างต้องการในพฤติกรรมความรับผิดชอบ ,ได้พัฒนาตนเอง เพิ่มขีดความสามารถในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการทำงาน และประยุกต์ใช้ความรู้จากการฝึกอบรม ตามความต้องการของสถานประกอบการ 
     สำหรับรูปแบบเป็นการเข้าค่ายฝึกอบรมโดยมีเนื้อหาประกอบด้วย 1.การเสริมสร้างความจงรักภักดีในองค์กร เช่น พฤติกรรมต่อองค์กร ความเชื่อมั่นที่มีต่อองค์กร ,2.การพัฒนาทัศนคติเชิงบวก เป็นความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของทัศนคติที่มีผลกับการปฏิบัติงาน ทัศนคติเชิงบวก 5 ประการ เพื่อความสำเร็จ เช่น การเคารพผู้อื่น ความภูมิใจในตัวเอง การทำตามที่รับปากไว้ สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ เต็มใจช่วยผู้อื่น ,3.สร้างแรงจูงใจและความผูกพันในองค์กร เช่น การสื่อสารที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน สร้างความมั่นใจให้ตนเอง ,4.การสร้างความสัมพันธ์ในองค์กร ,5.ความรับผิดชอบและแนวคิดเกี่ยวกับกิจกรรมความรับผิดชอบ ซึ่งการอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และกิจกรรมสันทนาการ ที่แฝงเนื้อหาความรู้ เพื่อให้พนักงานเกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม และปฏิบัติงานได้สำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

บริษัท อุดรกระจกรถยนต์ จำกัด จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรปลุกจิตสำนึกรักองค์กรและพฤติกรรมความรับผิดชอบ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.