Loading...

ท้องถิ่น จ.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณและการใช้ประโยชน์จากขยะ

0

ท้องถิ่น จ.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณและการใช้ประโยชน์จากขยะ ต้นทางในระดับครัวเรือน ประจำปี 2562


     นายวันชัย จันทร์พร รอง ผวจ.อุดรธานี เป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณและการใช้ประโยชน์จากขยะต้นทางในระดับครัวเรือน ประจำปี 2562 รุ่นที่ 1 โดยมี ท้องถิ่น จังหวัด ท้องถิ่นอำเภอ และผู้รับผิดชอบงานการจัดการขยะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมอบรม

Loading...

     นายวรงค์ คลังเงิน ท้องถิ่น จ.อุดรธานี กล่าวว่า ปัญหาขยะมูลฝอยที่ออกจากครัวเรือนนับวันจะมีจำนวนมากขึ้นซึ่งในระดับประเทศมีปริมาณขยะมากกว่า 27 ล้านตันต่อปี สำหรับ จ.อุดรธานีมีมากกว่า 1 พันตันต่อวัน รัฐบาลจึงกำหนดให้การจัดการขยะมูลฝอยเป็นวาระแห่งชาติ โดย จ.อุดรธานี ได้กำหนดวิสัยทัศน์การจัดการขยะมูลฝอยว่า อุดรธานีบ้านเรา สะอาด สวยงาม ด้วยมือและใจเรา ประกอบด้วย ประเด็นยุทธศาสตร์ 3 ยุทธศาสตร์ คือ 1.การลดปริมาณและคัดแยกขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด ,2.การเพิ่มประสิทธิภาพการเก็บ ขน ขยะมูลฝอย ,3.การเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพการกำจัดขยะมูลฝอย ได้รับการกำจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ
     นอกจากนี้ ได้กำหนดแผนปฏิบัติการ เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ ในการจัดการขยะมูลฝอยในระดับครัวเรือน โดยใช้หลัก 3 ช คือ ใช้น้อย ใช้ซ้ำ นำกำลับมาใช้ใหม่ และตระหนักในวิธีการคัดแยกขยะก่อนทิ้ง โดยการฝึกอบรมครั้งนี้ มีการบรรยาย สาธิตการปฏิบัติ เช่น การจัดการขยะเปียกในครัวเรือน น้ำหมักชีวภาพ การเลี้ยงไส้เดือนดิน ขยะรีไซเคิล และการจัดตั้งเป็นกองทุนธนาคารขยะ

Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

ท้องถิ่น จ.อุดรธานี จัดโครงการส่งเสริมการลดปริมาณและการใช้ประโยชน์จากขยะ

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2020. All Rights Reserved.