Loading...

โครงการชลประทานสาธิตการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ณ อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้

0

โครงการชลประทาน จ.อุดรธานี สาธิตการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ณ อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้ อ.เมืองอุดรธานี


     ที่บริเวณอ่างเก็บน้ำหนองตะไก้นายวัฒนา พุฒิชาติ ผวจ.อุดรธานี เยี่ยมชมการสาธิต การทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 60 เมตร โดยมีนายคมสัน จำรูญพงษ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตตรวจราชการ ที่ 10 และคณะร่วมชมการสาธิต     จากนั้น นายอภิชาต ชุมนุมมณี ผอ.โครงการชลประทานอุดรธานี เจ้าหน้าที่จากกรมทางหลวง และอบจ.อุดรธานี บรรยายสรุปเกี่ยวกับการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ตามขั้นตอนคู่มือแนะนำการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น
   สืบเนื่องจากรัฐบาลได้ดำเนินนโยบายส่งเสริมการใช้ยางพาราในหน่วยงานภาครัฐในโครงการต่างๆเพื่อเป็นการช่วยแก้ไขปัญหายางพาราตกต่ำให้แก่เกษตรกรชาวสวนยางพารา ซึ่งมีนโยบายสำคัญคือการทำถนนผสมยางพารา โดยขอให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศพิจารณาดำเนินการทำถนนสายรอง ถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ในแต่ละหมู่บ้าน ( 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร) จ.อุดรธานี จึงมอบหมายให้โครงการชลประทาน จ.อุดรธานี ทำการสาธิตการทำถนนพาราซอยซีเมนต์เพื่อให้หน่วยงานท้องถิ่นทั้งจังหวัดได้ชม และเร่งจัดทำแผนงาน/โครงการเพื่อเสนอที่ประชุมพิจารณาขอมติใช้เงินสะสมขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่นในการดำเนินการให้ทันในเดือนกุมภาพันธ์ 2562

Loading...
Loading...

คิดอย่างไรกับเรื่อง :

โครงการชลประทานสาธิตการทำถนนพาราซอยล์ซีเมนต์ ณ อ่างเก็บน้ำหนองตะไก้

Powered by Or Aon

Copyright © Home Cable TV 2016-2019. All Rights Reserved.